Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces

Kapitał Ludzki
Projekt systemowy realizowany przez:
 • Gimnazjum nr 1 im. Książąt Mazowieckich w Płocku, ul. Piaska 5,
 • Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku, ul. Krakówka 4,
 • Gimnazjum nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 r. w Płocku, ul. Miodowa 18,
 • Gimnazjum nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego w Płocku, ul. Królowej Jadwigi 4,
 • Gimnazjum nr 6 im. prof. Władysława Szafera w Płocku, ul. Jachowicza 20
 • Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół Technicznych w Płocku, al. Kilińskiego 4,
 • Szkoła Mistrzostwa Sportowego – Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół Technicznych w Płocku, al. Kilińskiego 4.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępnie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych .
Całkowita wartość projektu dla w/w Gimnazjów: 176 720,00 PLN
Wnioskowane dofinansowanie (EFS): 150 212,00PLN
Budżet krajowy: 21 206,40 PLN
Budżet Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: 5 301,60 PLN
Okres realizacji projektu: 01.09.2010r. – 31.11.2011r.
Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców – uczniów w/w gimnazjów poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe (z zachowaniem zasady równości szans obu płci).
Cele szczegółowe to:
 • rozszerzenie oferty gimnazjów o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji kluczowych u uczniów ze szkół gimnazjalnych;
 • przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji poprzez uatrakcyjnienie pozalekcyjnej oferty edukacyjno-wychowawczej gimnazjów;
 • wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla dziewcząt i chłopców z trudnościami w nauce;
 • kształtowanie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego;
 • realizowanie idei wychowania poprzez sport.