Wesołe przedszkole

Kapitał Ludzki
Tytuł projektu: „Wesołe  przedszkole”
Nazwa programu, priorytetu, działania – w ramach którego został złożony wniosek aplikacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Okres realizacji: 01.08.2012r. -31.08.2013r.

Cel projektu – Celem głównym Projektu jest wzrost dostępności do rozszerzonej oferty edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do grup przedszkolnych 3-5latków, w tym niepełnosprawnych, w 4 płockich przedszkolach poprzez organizację zajęć specjalistycznych i dodatkowych przyczyniających się do zwiększenia liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym.

Grupa docelowa:

 • 4 istniejące miejskie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Płocku- Miejskie Przedszkola nr: 3,16,31,33
 • 693 dzieci (312 dziewczynek, 381 chłopców), w tym 107 dzieci niepełnosprawnych (38 dziewczynek, 69 chłopców)
 • 693 rodziców dzieci.
Działania podejmowane w ramach projektu:
a) Dodatkowe zajęcia specjalistyczne w MP nr 3
 •  przedszkolne koło plastyczne KLEKSIK – aktywne twórcze działania rozwijające zainteresowania i uzdolnienia plastyczne, integrujące dzieci niepełnosprawne z ich pełnosprawnymi rówieśnikami,
 •  program terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami w zachowaniu – celem jest zmiana patologicznych wzorców i zachowań i zmniejszenie poziomu zaburzeń zachowań u dzieci,
 • zajęcia dla dzieci z rodzicami – tematyka przyczyniająca się do przełamania stereotypowego podziału ról w rodzinie.
b) Dodatkowe zajęcia specjalistyczne w MP nr 16
 •  program stymulująco – wspomagający rozwój dzieci – rozwijający zainteresowania i uzdolnienia oraz wzbogacenie wiedzy i umiejętności poznawczych dzieci,
 •  program zabawy z kinezjologią – wspieranie naturalnego rozwoju możliwości dzieci, wspomaganie procesu rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 •  zajęcia dla dzieci z rodzicami – tematyka j.w.

c) Dodatkowe zajęcia specjalistyczne w MP nr 31

 •  program literacko-teatralny małych przedszkolaków ZABAWY Z KSIĄŻKĄ I TEATREM kształtujący  wrażliwość estetyczną poprzez obcowanie z teatrem, literaturą i muzyką,
 •  program rewalidacyjny dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – O UŚMIECH DZIECKA umożliwiający tworzenie dzieciom optymalnych możliwości kształtowania tych cech i funkcji, dzięki którym mogłyby opanować podstawowe umiejętności zapewniające powodzenie edukacyjne,
 •  zajęcia dla dzieci z rodzicami – tematyka j.w.

d)Dodatkowe zajęcia specjalistyczne w MP nr 33

 •  program plastyczny KAŻDY MOŻE BYĆ ARTYSTĄ wpływający na wrażliwą psychikę dziecka, sprzyjając spontanicznej twórczości,
 •  program ZABAWA W TEATR – DRAMA  W PRZEDSZKOLU rozwijający umiejętności poznawcze, kształtowanie umiejętności opowiadania żywym słowem,
 •  zajęcia dla dzieci z rodzicami – tematyka j.w.

Ponadto w ramach projektu jest zaplanowany zakup sprzętów i pomocy  dydaktycznych dla przedszkoli niezbędnych do prowadzenia wyżej wymienionych zajęć.

Budżet projektu: 799.997,96 zł
Wkład własny: 11.997,99 zł