Zwiększenie atrakcyjności turystycznej ZOO w Płocku poprzez budowę wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich

Tytuł projekt: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej ZOO w Płocku poprzez budowę wybiegu
dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich”

Beneficjent: Gmina – Miasto Płock
Całkowita wartość projektu: 580 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 435 000,00 PLN (75% kosztów kwalifikowanych)ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Partnerzy projektu:
– Towarzystwo Przyjaciół Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku
– Liga Ochrony Przyrody Okręg w Płocku.

Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Płocka i regionu poprzez utworzenie w Płockim Ogrodzie Zoologicznym unikalnej ekspozycji panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • Zwiększenie powierzchni ekspozycyjnej umożliwiającej prezentację unikalnych gatunków zwierząt;
 • Zwiększenie możliwości pozyskiwania nowych okazów i rozszerzenie oferty płockiego ZOO;
 • Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności regionu poprzez stworzenie atrakcyjnej ekspozycji;
 • Stworzenie warunków do efektywnej realizacji misji edukacyjnej Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku;
 • Wzrost liczby turystów odwiedzających płockie ZOO, Płock i region;
 • Rozwój usług okołoturystycznych i związany z tym wzrost gospodarczy regionu;
 • Umożliwienie osobom niepełnosprawnym zwiedzania ciekawych ekspozycji;
 • Rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez udostępnienie nowoczesnej infrastruktury kulturalno – rekreacyjno – turystycznej dla mieszkańców miasta i regionu.

Przedmiotem projektu jest budowa w Płockim Ogrodzie Zoologicznym wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 1. Prace przygotowawcze
 2. Prace budowlano – montażowe
 3. Nadzór inwestorski
 4. Działania informacyjno – promocyjne.

Elementami projektu wpływającymi na poprawę jakości użytkowania infrastruktury turystycznej są:

wybieg dla panter śnieżnych, wybieg dla tygrysów syberyjskich, toaleta, zagospodarowanie terenu wokół m.in. ławeczki, poprawa nawierzchni alei spacerowej.

Status ochrony pantery śnieżnej i tygrysa syberyjskiego:

 • Irbis, zwany panterą śnieżną jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem. W środowisku naturalnym żyje  prawdopodobnie już tylko ok. 2500 tych zwierząt. Głównym zagrożeniem tego pięknego kota jest kłusownictwo dla pozyskania oryginalnego futra i części ciała wykorzystywanych w medycynie ludowej. Brak spokoju w rejonach występowania gatunku – konflikty militarne, rozwój turystyki
  w Himalajach, bieda panująca wśród miejscowej ludności, to także czynniki niesprzyjające utrzymaniu populacji irbisa. W 1981 r. powstała organizacja pozarządowa „ Snow Leopard Trust”, działająca w 12 krajach Azji Centralnej. Jej misją jest ratowanie irbisów poprzez badania naukowe, edukacje i programy ochrony oparte na współpracy z miejscowym społeczeństwem. Ogród Zoologiczny w Płocku współuczestniczy w ochronie w środowisku naturalnym;

 • Tygrys syberyjski występujący w Rosji to największy drapieżny kot zagrożony wyginięciem
  w warunkach naturalnych. Populacja przeżywa dramatyczny kryzys. W ciągu ostatnich lat mimo programów ochronnych oraz różnych międzynarodowych projektów  gatunek ten jest nadal tępiony przez kłusowników. W roku 1992 powstał „The Siberian Tiger Project”, którego plan przyczynił się do ustabilizowania syberyjskiej populacji. Mimo to wciąż gatunek ten znajduje się na granicy wyginięcia.

W dniu 11 grudnia 2013 roku między Gminą – Miasto Płock, a Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego podpisano Umowę o dofinansowanie nr RPMA.06.02.00-14-034/13-00 przedmiotowego Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, Działanie 6.2. „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2014 r.