Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągach dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą

Tytuł: Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągach dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą 
Beneficjent: Gmina Miasto Płock
Całkowita wartość projektu: 24 415 633,24 PLN
Wartość dofinansowania: 20 753 288,25 PLN
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet III – Regionalny System Transportowy Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa
Przedmiotem projektu pt. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągach dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą jest budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 559 i 562 w Płocku.
Zakres projektu obejmuje:
1. Rozbudowa ul. Dobrzyńskiej –  drogi wojewódzkiej  nr 559, od skrzyżowania z ul. Zglenickiego do skrzyżowania z ul. Gałczyńskiego.  
W ramach działania oprócz rozbudowy ulicy Dobrzyńskiej planowana jest:
a) Budowa  skrzyżowania ul. Dobrzyńskiej z ul. Traktową i Maszewską w zakresie budowy ronda skanalizowanego.
b) Przebudowa skrzyżowania ul. Dobrzyńskiej z ul. Medyczną w zakresie budowy ronda skanalizowanego.
c) „Budowa Obwodnicy  Północno – Zachodniej Miasta Płocka – Etap IIA; Rozbudowa skrzyżowania ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego.”  w zakresie budowy ronda.
2. Rozbudowa ulicy Traktowej. 
W ramach działania planuje się także;
a) Budowa skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. Traktową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 562 w zakresie budowy ronda skanalizowanego.
Ponadto zakres projektu obejmuje także budowę niezbędnej infrastruktury ochrony środowiska umożliwiającej właściwą eksploatację i efektywną eksploatację budowanych i przebudowanych dróg, budowę chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych, nadzór inwestorski, nadzór autorski oraz działania informacyjno-promocyjne projektu.
Realizacja inwestycji wpłynie na udrożnienie centrum miasta Płocka, ułatwi dojazd do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz umożliwi połączenie drogi krajowej nr 60 w kierunku południowym z drogą krajową nr 67 w kierunku północno-zachodnim za pośrednictwem dróg wojewódzkich nr 562 i 564. Stanowić będzie alternatywne połączenie z PKN ORLEN.

Termin realizacji projektu:
29.10.2013-30.11.2015