E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym

Innowacyjna Gospodarka
„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
„Inwestujemy w waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Projekt pn.: „E- Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e- Inclusion

Beneficjent:
Gmina-Miasto Płock
Inne podmioty biorące udział w realizacji projektu:
Miejski Urząd Pracy w Płocku
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Całkowita wartość projektu: 4 977 874,44  PLN
% dofinansowania: 100 % wydatków kwalifikowalnych
Termin realizacji projektu: od 01.03.2012 r. do 30.06.2015 r.

Głównym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 260 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz  jednostek podległych z terenu Gminy-Miasta Płock.

Cel główny został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
1) zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla 260 gospodarstw domowych oraz w ramach działań koordynacyjnych dla:  7 świetlic środowiskowych, 4 rodzinnych domów dziecka, 1 domu pomocy społecznej,
2) zwiększenie umiejętności grupy docelowej w zakresie korzystania z łączności elektronicznej poprzez realizację szkoleń i wykorzystanie platformy e-learning.

Beneficjent zapewnił kompleksową realizację działań polegających na dostarczeniu, serwisowaniu i monitorowaniu sprzętu oraz zapewnieniu bezpłatnego dostępu do Internetu; przeprowadzeniu szkoleń oraz udzieleniu wsparcia uprawnionym beneficjentom. Ponadto przeprowadzono kampanię promującą projekt.

Grupa docelowa uprawniona do otrzymania wsparcia:
1) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
2) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach świadczeń rodzinnych,
3) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
4) dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
5) rodziny zastępcze,
6) samotni rodzice,
7) osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS,
8) dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”,
9) jednostki podległe Beneficjentowi: rodzinne domy dziecka, świetlice środowiskowe, dom pomocy społecznej.

Uczestnikami projektu są gospodarstwa domowe z Gminy – Miasto Płock, które nie posiadają komputera i dostępu do Internetu.

W celu prawidłowego i efektywnego wykorzystania przekazanego sprzętu przeprowadzono szkolenia beneficjentów ostatecznych:
– w zakresie obsługi komputera i Internetu,
– w zakresie nabycia dodatkowych umiejętności, które są wymagane na rynku pracy, m.in. aktywizacji  zawodowej i społecznej dot. aktywnego poszukiwania pracy przy wykorzystaniu technik teleinformatycznych i skutecznej edukacji przez Internet, umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość.

Beneficjenci mieli do dyspozycji platformę e-learningową, która pozwalała na edukację m.in. w zakresie sposobów poszukiwania pracy przy wykorzystaniu nowoczesnych technik teleinformatycznych.  Współpraca Miejskiego Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ma na celu minimalizację wystąpienia ryzyka wykorzystania przez grupę docelową sprzętu niezgodnie z założeniami projektu. Z beneficjentami zostały zawarte umowy użyczenia, określające obowiązki stron w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dla powierzonego sprzętu. Powierzone zestawy komputerowe zostały objęte ubezpieczeniem. W okresie trwałości projektu prowadzony jest ciągły nabór na listę rezerwową beneficjentów projektu.

Szczegółowe informacje można uzyskać:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku  tel. 24 364 02 23
Miejski Urząd Pracy w Płocku  tel. 24 367 18 34
Urząd Miasta Płocka tel. 24  367 16 37

Oficjalne strony Unii Europejskiej, strony poświęcone PO IG oraz Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej II stopnia

www.poig.2007-2013.gov.pl
www.cppc.gov.pl