Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską- Płock Sp. z o.o.

Źródło współfinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I, Działanie 5.1 Transport miejski
Wartość przedsięwzięcia: 21 211 103,00 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 9 976 844 ,00 PLN
Wkład własny Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o.: 11 234 259,00 PLN
Założenia projektu:
Główny założeniem projektu jest poprawa jakości usług w transporcie publicznym realizowanym przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o. z zachowaniem wysokiego stopnia bezpieczeństwa transportu miejskiego. Realizacja projektu ma przyczyniać się do zmiany preferencji przewozowych osób tak, aby zachęcić do korzystania z usług transportu zbiorowego. W konsekwencji zmniejszeniu ulegnie udział motoryzacji indywidualnej w obsłudze potrzeb przewozowych.
Zakres projektu:
 • Zadanie 1:  W ramach zadania planuje się zakup 15 sztuk nowych, nowoczesnych autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej.
 • Zadanie 2. Poszerzenie zakresu funkcjonowania systemu biletowania opartego na system biletu elektronicznego
 • Zadanie 3. Wdrożenie systemu informacji dźwiękowej dla 45 szt. autobusów
 • Zadanie 4. Instalacja monitoringu węzła przesiadkowego, w ramach zadania, zainstalowany zostanie monitoring wizyjny, który swoim zasięgiem obejmie obszar węzła przesiadkowego znajdującego się przy ul. Jachowicza 40 w Płocku.
Celem głównym projektu jest:
„Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską – Płock sp. z o.o.”
Celami szczegółowymi są:
 • poprawa dostępności do systemu komunikacji miejskiej,
 • poprawa jakości świadczonych usług publicznych,
 • wprowadzenie nowoczesnych systemów technicznych i technologicznych,
 • poprawa bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury,
 • poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do środków transportu publicznego,
 • wzrost konkurencyjności transportu zbiorowego w stosunku do indywidualnego,
 • poprawa komfortu podróży transportem zbiorowym,
 • wzrost niezawodności funkcjonowania transportu publicznego,
 • redukcja niekorzystnego oddziaływania systemu transportu miejskiego na środowisko poprzez wprowadzenie ekologicznego taboru autobusowego
 • dostosowanie transportu publicznego do standardów i założeń obowiązujących w Unii Europejskiej,
 • rozwój form i systemów informacji przyjaznej dla użytkownika oraz wzrost dostępności zakupu biletów,
 • poprawa wizerunku transportu zbiorowego,
 • ograniczenie kosztów eksploatacji i napraw.
Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności miasta Płocka w aspekcie sprawnego przemieszczania się. W perspektywie czasu inwestycja może przyczyniać się do wyboru Płocka jako miejsca zamieszkania. W dłuższym okresie czasu będzie można zaobserwować zmniejszenie transportu osobowego na rzecz komunikacji publicznej.
Zakończenie realizacji projektu: do końca 2013