Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim

Kapitał Ludzki

Tytuł projektu: „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”
Lider projektu: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
Partnerzy: Gmina Miasto Płock, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Okres realizacji: 01.08.2012 – 31.05.2015
Budżet całkowity projektu: 3.554.920,00 zł.
Budżet projektu dla Gminy Miasta Płock: 680.100,00 zł.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności współpracy szkół zawodowych z pracodawcami przyczyniającej się do innowacyjnej modernizacji oferty kształcenia zawodowego w zakresie informatyk i fryzjer w szkołach zawodowych woj. mazowieckiego w okresie  VIII. 2012- V.2015.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Wytworzenie przychylnego środowiska innowacyjnego i facylitacja otoczenia związanego z kształceniem zawodowym poprzez utworzenie Samorządowej Rady Szkolnictwa Zawodowego oraz platformy współpracy szkoła –pracodawcy (w tym procedury certyfikacji.
 2. Wprowadzenie zmiany jakościowej w doskonaleniu  nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez opracowanie i wdrożenie programu doskonalenia nauczycieli realizowanego u pracodawców  oraz wypracowanie i wdrożenie systemu organizacyjno-finansowego realizacji kształcenia zawodowego.
 3. Zwiększenie atrakcyjności absolwentów szkół zawodowych w kontekście potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy poprzez wsparcie kompetencji miękkich uczniów, opracowanie programów szkoleń uczniów prowadzonych przez pracodawców oraz nowych programów praktyk.
 4. Włącznie wypracowanych innowacyjnych rozwiązań w zakresie kształcenia zawodowego do głównego nurtu polityk lokalnych i regionalnych poprzez udrożnienie kanałów przepływu informacji między grupami docelowymi projektu i stworzenie realnych warunków i stworzenie realnych warunków dla empowermentu.

Działania podejmowane w ramach projektu:

  1. Diagnoza i analiza problemu
  2. Opracowanie wstępnej wersji produktów finalnych – wypracowanie:
   • modelu nowej jakości praktycznej nauki zawodów w zakresie informatyk i fryzjer
   • modelu współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi
  3. Opracowanie Strategii Wdrażania Projektu Innowacyjnego
  4. Testowanie produktu finalnego:
   • Wdrożenie platformy współpracy szkoła – pracodawcy jako bazy dla pozostałych produktów poprzez warsztaty dla nauczycieli i pracodawców z zakresu metodologii projektu innowacyjnego
   • Funkcjonowanie Samorządowej Rady Szkolnictwa Zawodowego
   • Wdrożenie wypracowanego przez SRSZ systemu organizacyjno-finansowego realizacji praktyk w 3 szkołach objętych projektem
   • Testowanie programów doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego realizowanych u pracodawców  w celu dostosowania przekazywanych treści na zajęciach teoretycznych do specyfiki danego zawodu
   • Testowanie kompetencji miękkich uczniów
   • Szkolenia uczniów prowadzone przez pracodawców  – dookreślenie profilu praktykanta i pracownika, zapoznanie się z ofertą firmy oraz przedstawienie zakresu wymagań i oczekiwań
   • Prowadzenie praktyk wg zmodernizowanych programów dla 80 osób (po 40 uczniów zawodu fryzjer i informatyk)
   • Testowanie znaku jakości realizacji praktyk: opracowanie zasad przyznawania przez SRSZ znaku, logo i jego promocja
   • Potwierdzenie przez pracodawców kompetencji i umiejętności uczniów w formie certyfikatu sygnowanego przez pracodawcę i SRSZ.
  5. Analiza rzeczywistych efektów testowanych produktów finalnych
  6. Opracowanie produktu finalnego – spotkania warsztatowe Partnerów z udziałem ekspertów i przedstawicieli grup docelowych, opracowanie i wydruk  materiałów składających się na modele , opracowanie rekomendacji dla władz wojewódzkich i MEN w zakresie zmian w przepisach, dokumentach i materiałach metodycznych
  7. Walidacja
  8. Upowszechnianie i włącznie pogłównego nurtu polityki – przekazanie rekomendacji oraz produktów finalnych władzom, udostępnienie wyników badań i analiz rzeczywistych efektów testowania oraz produktów finalnych wraz z instrukcjami właściwym instytucjom/decydentom
  9. Ewaluacja Projektu

Terminy posiedzeń Komisji Walidacyjnej w ramach realizacji projektu pn.: „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” – Terminy posiedze Komisji Walidacyjnej 2014r.

Terminy posiedzeń Komisji Walidacyjnej w ramach realizacji projektu pn.: „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” – Terminy posiedze Komisji Walidacyjnej 2015r.