Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego, a węzłem obwodnicy północno-zachodniej „Bielska” wraz z budową węzła „Boryszewo” na połączeniu trasy z ul. Otolińską na terenie Gminy Miasto Płock – Etap I

Tytuł: Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego, a węzłem obwodnicy północno-zachodniej „Bielska” wraz z budową węzła „Boryszewo” na połączeniu trasy z ul. Otolińską na terenie Gminy Miasto Płock – Etap I
Beneficjent: Gmina Miasto Płock
Całkowita wartość projektu: 38 902 668,69 PLN
Wartość dofinansowania: 28 729 075,76 PLN
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet III – Regionalny System Transportowy Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa
Przedmiotem projektu pt. „Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego, a węzłem obwodnicy północno-zachodniej „Bielska” wraz z budową węzła „Boryszewo” na połączeniu trasy z ul. Otolińską na terenie Gminy Miasto Płock – Etap I” jest budowa drogi w systemie dróg wojewódzkich łączącej ulicę Wyszogrodzką i ulicę Otolińską w granicach Gminy Miasto Płock. Projekt zakłada budowę drogi o długości 1,6 km od Ronda Wojska Polskiego do nowo projektowanego węzła Boryszewo. Początkowy przebieg drogi ma przekrój dwujezdniowy, który za pierwszym łukiem w kierunku zachodnim schodzi do przekroju jednojezdniowego. Geometria włączenia do ronda uwzględnia również możliwość odejścia w przyszłości trasy na wschód, w kierunku planowanego przebiegu obwodnicy północnej Płocka. Przebieg trasy uwzględnia parametry łuków poziomych i pionowych odpowiadających klasie drogi GP. W km 1+550 łącznik przecina drogę wojewódzką nr 567 (ul. Otolińską). W tym miejscu został zaprojektowany węzeł „Boryszewo”, stanowiący połączenie trasy z ul. Otolińską, Boryszewską oraz drogami serwisowymi. Na odcinku od ronda „Wojska Polskiego” do węzła „Boryszewo” trasa przebiega w niewielkich łukach przecinając po drodze naftociągi.
Zakres projektu obejmuje:
– budowę 1,6 km drogi,
– budowę  chodników,
– budowę  ścieżki rowerowej o nawierzchni utwardzonej,
– budowę  infrastruktury ochrony środowiska.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i spójności komunikacyjnej miasta Płocka poprzez dostosowanie układu komunikacyjnego w sieci dróg wojewódzkich do potrzeb użytkowników.
Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących celów szczegółowych:  udrożnienie komunikacji, poprawa jakości infrastruktury drogowej i podniesienie parametrów technicznych ulicy, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zwiększenie atrakcyjności Miasta Płocka, zwiększenie spójności, dostępności i konkurencyjności województwa mazowieckiego.
Termin realizacji projektu: 19.11.2013-30.06.2015