Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku

Projekt kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet V, Działanie 5.2 Rewitalizacja miast.

Beneficjent: Gmina-Miasto Płock

Całkowita wartość projektu: 25 988 841,16 PLN

Wartość dofinansowania: 16 843 926,62 PLN – 85% wydatków kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Planowany okres realizacji projektu: od 1.12.2007 r.  do 28.02.2015 r.

Założenie projektu – remont i konserwacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty  w Płocku będących siedzibą Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku.

Cel główny projektu: złagodzenie postępującego procesu degradacji architektonicznej i społecznej Starego Miasta Płocka.

Cele szczegółowe:

 • odnowa zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty w Płocku,
 • zachowanie dziedzictwa kulturowego LO im. Marszałka Stanisława Małachowskiego – najstarszej szkoły w Polsce znajdującej się w tym samym miejscu,
 • wykorzystanie zasobów najstarszej szkoły w Polsce w celu poprawy atrakcyjności kulturalnej Płocka i regionu oraz wyeksponowanie zabytkowego wystroju malarskiego kaplicy,
 • zwiększenie dostępności oraz poprawa warunków zwiedzania średniowiecznego zabytku architektonicznego,
 • poprawa bezpieczeństwa użytkowników oraz przechodniów przylegającej do budynku ulicy Małachowskiego,
 • krzewienie kultury i przekazywanie wielowiekowej historii Mazowsza.

W ramach projektu planuje się prowadzenie następujących prac:

 • przygotowanie placu budowy – prace rozbiórkowe fragmentów istniejących budynków i ogrodzenia, karczowanie zieleni, równanie terenu, usunięcie humusu, ogrodzenie placu budowy, wykonanie wjazdu na budowę, postawienie kontenerowego zaplecza budowy, podłączenie mediów na czas budowy
 • roboty ziemne – wykonanie wykopów różnej głębokości, maks. ok. 4,0 m, wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych, zagęszczenie gruntu
 • roboty fundamentowe – niwelacje terenu, wylanie chudego betonu, położenie izolacji dennej, prace zbrojarskie, wylanie fundamentów
 • roboty „stanu 0″ – wykonanie szalunków ścian, słupów, stropów; prace zbrojarskie; wylewanie betonów; prace związane z pielęgnacją betonów
 • stan surowy – wykonanie szalunków częściowo na wysokościach, prace zbrojarskie i betoniarskie; pielęgnacja betonów
 • prace murowe – remont elewacji, murowanie ścian wewnętrznych konstrukcyjnych i działowych
 • prace na dachach – wykonanie izolacji, roboty dekarskie
 • prace wykończeniowe:

  • – zewnętrzne – wstawienie ślusarki i stolarki okiennej, montaż barierek, montaż ocieplenia, okładzin elewacyjnych, tynkowanie, malowanie,
  • – wewnętrzne – montaż dźwigów windowych, tynkowanie, wykonanie posadzek, montaż ślusarki, montaż drzwi wewnętrznych, malowanie
 • zagospodarowanie terenu – budowa parkingu, dojazdów, chodników, nasadzenia zieleni.

Prezydent Miasta Płocka w dniu 18 maja 2012r podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu RPMA.05.02.00-14-002/11-00.

W ramach inwestycji prowadzone będą prace budowlane we wszystkich branżach zgodnie z Prawem budowlanym. Funkcja dydaktyczna zabytku zostanie dostosowana do aktualnych przepisów i norm. Wśród zakładanych efektów projektu wymienić można: nowe dodatkowe sale dydaktyczne, nowe sanitariaty, nowe klatki schodowe, dodatkowe pomieszczenia techniczne, dodatkowe pomieszczenia na cele dydaktyczne i rekreacyjne. Zabytkowe obiekty objęte projektem będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W wyniku realizacji inwestycji powstaną nowe pomieszczenia techniczne i sanitarno-higieniczne. Ostatni kondygnacja Kolegium zyska połączenie z budynkiem dawnej Kolegiaty.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że projekt zakłada rekonstrukcję zabytkowych polichromii znajdujących się we wnętrzu dawnej kaplicy. Ważnym elementem projektu jest zabezpieczenie mykologiczne podziemi.

Dawna Kolegiata:

Początki budynku sięgają czasów romańskich. Przez długi czas budynek pełnił funkcję sakralną i był sukcesywnie powiększany. Ślady tych działań widać w najniższej części budynku gdzie w formie ekspozycji pozostawiono odkryte fundamenty prezbiterium dawnej Kolegiaty. Budynek Kolegiaty  jest w części zachodniej trzykondygnacyjny, w części wschodniej 4 i 5 – kondygnacyjny. Nakryty dachem trójspadowym pokrytym dachówką holenderską z symetrycznie rozmieszczonymi sześcioma wstawkami w każdej połaci.

Dawne Kolegium:

Budynek obecną formę uzyskał prawdopodobnie w XVIII w. gdy ujednolicono elewację od ul. Małachowskiego z elewacją północną Kolegiaty. Bryłę budynku stanowią dwa skrzydła, z których krótsze łączy się z dawną kolegiatą od strony prezbiterium tworząc wspólnie otwarty na południe dziedziniec. W części wschodniej, gdzie schodzą się obydwa skrzydła budynek łączy się w sposób funkcjonalny ze współczesną częścią szkoły powstałą w latach 70-tych XX wieku. Budynek w obecnej formie posiada 3 kondygnacje nadziemne, częściowe podpiwniczenia i nieużytkowy strych.

Realizacja projektu została zakończona: 28.02.2015 r.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013