Od bierności do aktywności

Tytuł projektu: ”Od bierności do aktywności”

Projekt współfinansowany w 71,81% kosztów wydatków kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 481.230,98 PLN ze środków Unii Europejskiej  w ramach  Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na podstawie umowy Nr 41/WUE/0066/III/05/F podpisanej w dniu 18.11.2005 roku.

Całkowita wartość projektu – 670.144,80 PLN

Okres realizacji projektu: 18.11.2005 – 31.03.2008

Cel projektu:
Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i wykluczenia społecznego wśród bezrobotnych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym.
Projekt adresowany jest do 100 osób niepełnosprawnych spełniających powyższe kryteria. W ramach projektu beneficjenci zostaną objęci doradztwem/poradnictwem zawodowym oraz psychologicznym, dostosowanym do ich zróżnicowanych potrzeb mającym na celu zwiększenie potencjału zawodowego oraz możliwości znalezienia zatrudnienia na „otwartym rynku pracy”. W trakcie projektu osoby niepełnosprawne nabywają umiejętności korzystania z technik ICT poprzez umożliwienie im dostępu do Internetu oraz specjalnie utworzonej witryny (forum) na stronie internetowej MOPS. W ramach projektu beneficjenci ostateczni pozyskują umiejętności niezbędne do zdobycia pracy (pisanie CV, listu motywacyjnego, prowadzenia rozmowy z pracodawcą). Dzięki grupowym i indywidualnym kontaktom z psychologiem i doradcą zawodowym, rozwijają kompetencje społeczne i osobowościowe, ponadto korzystają z bezpłatnych porad w zakresie obsługi komputera/korzystania z internetu.

W ramach projektu prowadzona jest kampania informacyjno-promocyjna na terenie miasta Płocka mająca na celu przełamywanie negatywnego stereotypu osoby niepełnosprawnej. Dla poszczególnych grup organizowane są także imprezy integracyjne, spotkania z pracodawcami podczas których rozprowadzane są materiały promocyjne i informacyjne.