Światełko w tunelu EFS

„Światełko w tunelu EFS”

Projekt współfinansowany w 80% kosztów wydatków kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 756.264 PLN ze środków Unii Europejskiej   w ramach  Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na podstawie umowy Nr DWF_2_1.5_184  podpisanej w dniu 25.04.2006 roku.

Całkowita wartość projektu – 945.330 PLN

Okres realizacji projektu: 01.05.2006 – 31.10.2007

Cel projektu:
Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka. Projekt adresowany jest do osób długotrwale bezrobotnych tj. powyżej 24 miesięcy od ostatniej rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracowników MOPS w Płocku.Osoby długotrwale bezrobotne w ramach modułu reintegracji społecznej oraz modułu reintegracji zawodowej zostaną objęte następującymi formami wsparcia:- warsztaty terapeutyczne prowadzone przez psychologów i doradców zawodowych,- szkolenia w zakresie: nowoczesnych metod wykończeniowych w budownictwie, opiekun ludzi starszych i dzieci, fryzjer, kucharz-barman z elementami przyjęć okolicznościowych, spawacz z uprawnieniami.Uczestnicy otrzymają pomoc w postaci dodatków szkoleniowych oraz wyżywienia w trakcie trwania szkolenia. Ponadto po ukończeniu szkoleń dla 20 Beneficjentów Ostatecznych zostanie zorganizowany kurs z zakresu przedsiębiorczości – prowadzenia własnej działalności gospodarczej, natomiast dla 5 uczestników kurs prawa jazdy kat. „C”. Dodatkowym wsparciem będzie zapewnienie opieki nad dziećmi Beneficjentów Ostatecznych (świetlica środowiskowa MOPS).Dla pracowników MOPS w ramach projektu zostaną zorganizowane następujące szkolenia: języka angielskiego, języka francuskiego, szkolenie dla pracowników socjalnych (organizowanie grup wsparcia i samopomocy, wolontariat, praca socjalna wobec problemów bezdomności, praca socjalna z osobą bezrobotną) oraz szkolenie w zakresie pracy z rodzinami zastępczymi i wychowankami placówek opiekuńczo – wychowawczych, terapii rodzin, instruktorów terapii uzależnień.

W trakcie projektu zostanie przeprowadzona także kampania promująca ideę wolontariatu jako formę pracy w zakresie integracji z rynkiem pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (uruchomiony został bezpłatny numer telefonu 0800 800 052 pod którym można uzyskać informacje na temat usług wolontarystycznych).