Ze stypendium po tytuł

Tytuł projektu: „Ze stypendium po tytuł – program stypendialny na rok akademicki 2004/2005”

Projekt współfinansowany w 75% kosztów wydatków kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 58.577,25 PLN ze środków Unii Europejskiej  w ramach  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy Nr Z/2.14/II/2.2/623/04/U/4/05 podpisanej w dniu 24.03.2006 roku.

Całkowity koszt projektu – 78.103 PLN
Okres realizacji projektu: 15.11.2004 – 31.10.2005
Cel projektu:
Program stypendialny skierowany był do studentów, mających stałe miejsce zameldowania na terenie Miasta Płocka, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, studiujących w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, zaocznym oraz eksternistycznym. W ramach projektu stypendium otrzymało 59 studentów.