Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą

Beneficjent: Gmina Miasto Płock
Całkowita wartość projektu:  47 251 542,14 PLN
Wartość dofinansowania: 24 734 150,44 PLN  PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013/
Celem głównym projektu pn. „Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą” jest zwiększenie dostępności i spójności komunikacyjnej miasta Płocka poprzez dostosowanie układu komunikacyjnego do potrzeb użytkowników.
Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie celów szczegółowych, którymi są:
 • udrożnienie komunikacji,
 • poprawa jakości infrastruktury drogowej i podniesienie parametrów technicznych ulicy,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego,
 • zwiększenie atrakcyjności Miasta Płocka,
 • zwiększenie spójności, dostępności i konkurencyjności województwa mazowieckiego.

Zakres projektu obejmuje:

 • przebudowę 2,235 km drogi wojewódzkiej,
 • budowę 1,97 km chodników,
 • przebudowę 2,50 km chodników,
 • budowę 2,235 km ścieżki rowerowej o nawierzchni utwardzonej,
 • budowę 2,235 km kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę 7 skrzyżowań,
 • odbudowę 1,551 km ul. Targowej – drogi powiatowej.
28 lipca 2010 r. podpisana została pre-umowa określająca warunki i terminy przygotowania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej.
30 listopada 2010 r. (zgodnie z założeniami pre-umowy) przekazano do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wniosek aplikacyjnych wraz ze studium wykonalności oraz dokumentacją techniczną i środowiskową projektu. W grudniu 2010 r. uzyskano informację o pozytywnym wyniku weryfikacji formalnej projektu i przekazaniu go do oceny merytorycznej i wykonalności.
13 maja 2011 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego podpisano Umowę nr UDA-RPMA.03.01.00-14-008/10-00 o dofinansowanie przedmiotowego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III. „Regionalny system transportowy”, Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
Termin realizacji projektu:  do końca 2013 roku.