Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) w Płocku – etap II

„Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) w Płocku – etap II”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Oś priorytetowa III: Regionalny system transportowy.
Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa
Beneficjent: Gmina – Miasto Płock
Całkowita wartość projektu: 9 694 409,62 PLN
Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6 055 253,29 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 762 683,95 PLN

Zakres planowanej inwestycji obejmuje budowę 9 dróg o łącznej długości 2 492,53 m wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) w Płocku, ulice: Żuławska, Podlaska, Lubuska, Warmińska, Wł. Skierkowskiego, Pomorska, Śląska, Kujawska, Kaszubska. Prócz ulic wybudowane zostaną chodniki, wjazdy do posesji, przejścia dla pieszych, kanalizacja deszczowa, oświetlenie i oznakowanie ulic. Wszelkie kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu zostaną usunięte.

Cel główny projektu: Zwiększenie dostępności i spójności komunikacyjnej miasta Płock poprzez dostosowanie układu komunikacyjnego do potrzeb jego użytkowników.

Cel główny realizowany będzie poprzez osiągnięcie celów szczegółowych inwestycji, którymi są :
  • udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych,
  • zwiększenie atrakcyjności terenów bezpośrednio sąsiadującymi z przedmiotowymi ulicami,
  • pełne włączenie osiedla „Borowiczki” w układ drogowy Płocka,
  • podwyższenie standardu życia mieszkańców poprzez stworzenie odpowiednich warunków dla ruchu kołowego w miejscu zamieszkania,
  • stworzenie możliwości dalszej rozbudowy osiedla,
  • poprawa walorów  estetycznych osiedla Borowiczki,
  • skrócenie czasów przejazdu przedmiotowymi ulicami,
  • umożliwienie odwodnienia przedmiotowych ulic,
  • zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji do  powietrza,
  • poprawa bezpieczeństwa kierowców oraz ruchu pieszych.
Termin realizacji projektu: 1.01.2009r. – 30.09.2015r.