Krok w przyszłość zawodową

Kapitał Ludzki
Projekt konkursowy realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Całkowita wartość projektu: 1 951 743,97 PLN
Wnioskowane dofinansowanie (EFS): 1 702 896,61 PLN
Wkład własny (jst): 248 847,36 PLN
Okres realizacji projektu: 01.01.2010r. – 31.01.2013r.
Celem głównym projektu jest realizacja programu rozwojowego szkoły ukierunkowanego na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach 540 uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w celu dostosowania nabywanych kwalifikacji do potrzeb współczesnego rynku pracy.
Cele szczegółowe:
  • Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów poprzez zajęcia wyrównawcze przygotowujące do zawodu i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • Wsparcie rozwoju zainteresowań zawodowych poprzez kompleksowy program rozwoju szkoły,
  • Przygotowanie do wyboru zawodu i/lub dalszego kształcenia poprzez efektywne doradztwo zawodowe,
  • Rozwój kompetencji kluczowych poprzez warsztaty i zajęcia z języków obcych,
  • Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez współpracę z przedsiębiorcami w zakresie wzmocnienia praktycznego wymiaru kształcenia,
  • Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły poprzez zajęcia rozwijające i wyrównawcze.
Cele projektu realizowane są za pomocą działań takich jak: zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów, warsztaty ogólnorozwojowe, efektywne doradztwo zawodowe oraz doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna.