„Magia przedszkolaka”

Kapitał Ludzki

Tytuł projektu: „Magia przedszkolaka”
Beneficjent:
Gmina Miasto Płock
Całkowity koszt projektu:
328 100,90 PLN
Wnioskowane dofinansowanie:
278 885,77 PLN
Wkład własny:
49 215,13 PLN
Okres realizacji:
01.09.2012 – 31.12.2013

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Wyrównywanie szans edukacyjnych 200 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Płocka poprzez wygenerowanie dodatkowych miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 29 oraz realizację wysokiej jakości zajęć specjalistycznych w okresie 01.08.2014-30.06.2015.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  1. poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej wśród mieszkańców Płocka poprzez wygenerowanie w roku szkolnym 2014/15 50 nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 29
  2. poprawa dostępu 200 dzieci z MP 29 do opieki i pomocy specjalistycznej poprzez wdrożenie programu stymulacji rozwoju w roku szkolnym 2014/15
  3. wzrost kompetencji wychowawczych 200 rodziców z MP 29 poprzez udzielenie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego w roku szkolnym 2014/15

Grupę docelową stanowią dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkałe na terenie Płocka i ich rodzice.