Wsparcie na starcie

Kapitał Ludzki
Projekt ,,Wsparcie na starcie” realizowany przez Gminę Miasto Płock w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia o kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie edukacji, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt obejmuje wsparciem Miejskie Przedszkole nr 1 im. Marii Macieszyny w Płocku.

Projekt realizowany jest w okresie: 01.07.2013 – 31.08.2014r.
Budżet projektu: 276 426,00 PLN
Wkład własny: 41 463,90 PLN

Projekt oprócz zajęć dla dzieci i rodziców ma na celu utworzenie 50 nowych w miejsc dla dzieci, które nie były wcześniej objęte edukacją przedszkolną, poprawę jakości bazy dydaktycznej poprzez adaptację i wyposażenie dwóch pomieszczeń z przeznaczeniem na sale dydaktyczne.
Projekt zakłada realizację bezpłatnych zajęć specjalistycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz prelekcji i konsultacji dla rodziców/opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym.

Tematyka zajęć dla dzieci:

 • Terapia logopedyczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Program terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami w zachowaniu
 • Zajęcia rozwijające koordynację wzrokowo- słuchową
 • Zajęcia terapeutyczne z psychologiem
 • Zajęcia integracyjne

Tematyka zajęć dla rodziców:

 • Konsultacje dla rodziców
 • Prelekcje dla rodziców
 • Dyżury specjalistów (z psychologiem, pedagogiem oraz logopedą)

Uczestnictwo w projekcie ,,Wsparcie na starcie” jest całkowicie bezpłatne Uczestnicy projektu:

 • Dzieci 3-5 lat, uczęszczające do Miejskiego Przedszkola nr. 1 w Płocku objęte wsparciem w ramach projektu
 • Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr. 1 objętych wsparciem w ramach projektu
 • Liczba uczestników przewidzianych do udziału projekcie wynosi 300 osób. (150 dzieci, 150 rodziców/opiekunów)