KIS – Pomoc wykluczonym

Kapitał Ludzki

Projekt konkursowy – ”KIS- Pomoc wykluczonym” – projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Całkowita wartość projektu – 1.254.780 PLN
Okres realizacji projektu: 01.10.2008 – 30.11.2010

Cel projektu:

Celem Projektu jest ograniczenie zjawiska bezrobocia i poprawa dostępu do rynku pracy mieszkańców miasta Płocka, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej. Cel ten będzie realizowany poprzez objęcie 60 osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy MOPS w Płocku działaniami mającymi na celu ich aktywizację zawodową (szkolenia zawodowe) i społeczną (min. zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, pedagogiem, poradnictwo specjalistyczne). W ramach projektu realizowane są działania wolontarystyczne polegające na prowadzeniu kampanii promującej idee wolontarystyczne oraz organizowaniu konferencji poświęconych tematyce wolontariatu połączonych z obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Przyczyni się to do integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celu główny projektu jest realizowany poprzez takie działania jak  m.in.: ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego, reintegracja społeczna i zawodowa 60 osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego, minimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości poprzez regularny udział w zajęciach, kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych, edukacja nieformalna i samokształcenie uczestników, nabywanie nowych umiejętności, kwalifikacji (obsługa komputera, język angielski, szkolenia zawodowe), propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego (wycieczki integracyjne), kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia, kształtowanie idei spółdzielni socjalnych, inicjowanie grup samopomocowych, udzielanie wsparcia samoorganizującym się grupom o podobnych problemach życiowych, dostęp do aktualnych ofert pracy, dostęp do informacji niezbędnych do samodzielnego przygotowania aplikacji zawodowych, uzyskanie porad psychologa, prawnika, przygotowanie do powrotu na rynek pracy, zajęcia/warsztaty grupowe z doradcą zawodowym, psychologiem oraz pedagogiem.

W ramach realizacji projektu Uczestnicy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe w trakcie kursów i szkoleń z zakresu: obsługa komputera/Internetu – 60 osób, sprzedawca-fakturzysta – 20 osób, księgowość komputerowa – 10 osób, Kierowca wózków widłowych – 6 osób, Spawacz z uprawnieniami – 4osoby, kurs języka angielskiego – 20 osób.a