Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Płocku (III)

RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFSI
Miejski Urząd Pracy w Płocku w 2019 roku realizuje projekt:

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Płocku (III)

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020
Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe
Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.
Całkowita wartość projektu – 2 906 324,00 zł w tym:
 • Europejski Fundusz Społeczny (EFS) 2 325 060,00 zł
 • wkład krajowy 581 264,00 zł

UCZESTNIKAMI PROJEKTU mogą być osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku, jako bezrobotne (do dnia 15.06.2019 r. uczestnikami projektu mogły być osoby bezrobotne dla których ustalono I lub II profil pomocy) oraz należące minimum do jednej z grup defaworyzowanych, tj.:

 • osób w wieku 50 lat i więcej
 • osób długotrwale bezrobotnych
 • osób z niepełnosprawnościami
 • osób o niskich kwalifikacjach
Przy kierowaniu osób do projektu w ramach powyższych grup priorytetowo traktowane będą kobiety.
Działania zaplanowane w ramach projektu:

2019 rok

 • zorganizowanie stażu dla 78 osób
 • przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 39 osobom
 • zorganizowanie prac interwencyjnych dla 5 osób
2020 rok
 • zorganizowanie stażu dla 76 osób
 • przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 46 osobom
 • zorganizowanie prac interwencyjnych dla 5 osób
Wszyscy uczestnicy projektu, tj. 249 osób, zostaną objęci pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym.
ZAINTERESOWANE OSOBY ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!
Realizacja projektu przebiega zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
Informacja o projekcie – do pobrania
Aktualizacja informacji o projekcie na dzień 1 października 2019 r.- do pobrania