Aktywizacja społeczno-gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka

„Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka”

Beneficjent: Gmina Miasto Płock
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Całkowita wartość projektu: 33 672 276,20 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 16 919 702,58 zł (w tym: EFRR 14 248 170,59 zł, budżet państwa: 2 671 531,99 zł.)
Termin realizacji projektu: od 1 stycznia 2017 r. do 30 października 2019 r.

CEL GŁÓWNY – powstrzymanie postępującego procesu marginalizacji i degradacji nadwiślańskich terenów miasta Płocka poprzez wdrożenie pakietu zintegrowanych działań inwestycyjnych i społecznych.

Cele szczegółowe:

 • Tworzenie warunków dla aktywizacji społecznej i gospodarczej zdegradowanych części Starego Miasta Płocka.
 • Porządkowanie zdegradowanej przestrzeni miejskiej oraz nadanie jej nowych funkcji społeczno-gospodarczych.
 • Przywrócenie terenom nadwiślańskim walorów użyteczności gospodarczej i społecznej.
 • Rozwój infrastruktury warunkującej atrakcyjność inwestycyjną pierwszego podobszaru rewitalizacji Miasta Płocka.
 • Ochrona środowiska i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom naturalnym.
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku najstarszej części Miasta Płocka oraz budowanie poczucia tożsamości lokalnej.
 • Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i innych użytkowników rewitalizowanego obszaru.


Zakres prac budowlanych obejmuje:

 • budowa i przebudowa infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
 • przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej,
 • budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego,
 • przebudowa infrastruktury drogowej – ulica Rybaki wraz z chodnikami, zatokami postojowymi oraz zjazdami,
 • budowa ścieżki biegowej i rowerowej,
 • zagospodarowanie terenu obejmujące: budowę i przebudowę placów i ciągów spacerowych, budowę elementów małej architektury, zagospodarowanie terenów zielonych,
 • prace budowlano – montażowe związane z wykonaniem promenady spacerowej wraz z falochronem, slipem oraz wiatą sezonową.

Przewidziano także niezbędne nadzory inwestorskie i autorskie, działania informacyjno-promocyjne oraz prace przygotowawcze tj. opracowanie dokumentacji technicznej.

Wśród korzyści społecznych z realizacji projektu wymienić można: poprawę jakości życia mieszkańców, aktywizację społeczno-gospodarczą najstarszej części miasta Płocka, atrakcyjną i uporządkowaną przestrzeń publiczna, kreowanie „mody” na śródmieście jako miejsce do zamieszkania, pracy, wypoczynku czy różnego rodzaju aktywności.

Dane kontaktowe:
Urząd Miasta Płocka,
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Wydział Funduszy Europejskich
Zespół Projektów Inwestycyjnych
tel.: 24 367 17 24; 24 367 17 31; 24 367 16 06

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:30
czwartek: 8:30-17:30 | piątek: 8:30-15:30