Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka

Beneficjent: Gmina-Miasto Płock
Całkowita wartość projektu: 97 169 461,19 zł
Wartość dofinansowania: 76 287 933,17 zł – 80% kosztów kwalifikowalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego” Działania 7.1 „Transport drogowy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie konkurencyjności Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka poprzez wzrost dostępności i spójności komunikacyjnej północnego Mazowsza.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • Poprawa dostępności wewnętrznej i zewnętrznej Płocka i jego obszaru funkcjonalnego.
  • Poprawa powiązań regionalnej sieci dróg województwa mazowieckiego z siecią dróg krajowych i transeuropejską siecią transportową TEN-T.
  • Zwiększenie perspektyw rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka poprzez udo-stępnienie terenów inwestycyjnych, ułatwianie przemieszczania się ludzi i towarów, zwiększenie efektywności handlu i zwiększenie możliwości współpracy międzyregionalnej.
  • Wyprowadzenie kołowego transportu substancji niebezpiecznych poza tereny zurbanizowane.
  • Zwiększenie atrakcyjności Płocka i jego Obszaru funkcjonalnego dla nowych inwestycji zapewniających trwały i zrównoważony rozwój.

ZAKRES PROJEKTU obejmuje realizację dwóch zadań:

  • Budowę trasy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Boryszewo” w ulicy Otolińskiej do węzła „Bielska”
  • Budowę trasy północno-zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Bielska” do węzła „Długa”

W wyniku realizacji projektu wybudowanych zostanie 4,1 km dróg wojewódzkich. Ponadto zakres projektu obejmuje: budowę oświetlenia drogowego, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę wodociągu, przebudowę kolidujących urządzeń teletechnicznych i sieci energetycznych oraz wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowanie poziome i pionowe dróg.

Projekt będzie realizowany do 31.08.2019 roku.

Dane kontaktowe:
Urząd Miasta Płocka,
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Wydział Funduszy Europejskich
Zespół Projektów Inwestycyjnych
tel.: 24 367 17 24; 24 367 16 06; 24 367 17 31

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:30
czwartek: 8:30-17:30 | piątek: 8:30-15:30