Dobra kultury współczesnej

DEFINICJA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Aktem prawnym, który przewiduje ochronę dóbr kultury współczesnej, jest ustawa z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

Zgodnie z definicją przytoczoną w art. 2 pkt 10 ww ustawy przez pojęcie dóbr kultury współczesnej należy rozumieć „niebędące zabytkami dobra kultury, takie jak pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka wartość artystyczna lub historyczna”.

AKTY PRAWNE A DOBRA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Informacje dotyczące dóbr kultury współczesnej znajdują swoje odzwierciedlenie w zapisach dokumentów planistycznych: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
Zgodnie z art. 10 ust.2 pkt 4 w studium określa się obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
Zgodnie z art. 15 ust.2 pkt 4 w planach miejscowych określa się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej.

DOBRA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ W STUDIUM

W obecnie obowiązującym studium nie wyznaczono obiektów i obszarów stanowiących dobra kultury współczesnej na terenie miasta Płocka.
Zawarte w studium ustalenia wskazują, iż na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy poddać analizie możliwość uznania obiektów o wyjątkowych walorach architektonicznych lub historycznych, takich jak np. budynek elewatora zbożowego zlokalizowany na osiedlu Radziwie, za dobra kultury współczesnej.
W celu ochrony obiektów, które stanowić będą dobra kultury współczesnej ustalono główne zasady do uwzględnienia w zagospodarowaniu przestrzennym:

  • utrzymanie obiektów w dobrym stanie technicznym, bez naruszania ich wartości kulturowej,
  • wskazanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
  • wprowadzenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego warunków i zasad ochrony obiektu (formy, gabarytu, detali, możliwości przebudowy, rozbudowy itp.) oraz zagospodarowania bezpośredniego otoczenia.

DOBRA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ W PLANACH MIEJSCOWYCH

W przypadku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Płocka zapisy dotyczące określenia dóbr kultury współczesnej oraz zasady ich ochrony ujęte zostały jedynie w jednym planie miejscowym: Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka – Królewiecka” w Płocku, przyjętym Uchwałą Nr 468/XXVIII/2021 Rady Miasta Płocka z 25 lutego 2021 roku.

 

LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

1 – Budynek dawnych Domów Towarowych Centrum przy ul. Tumskiej 11

Budynek Domów Centrum - zdjęcie

(Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka – Królewiecka” w Płocku)

2 – Budynek dawnego Spółdzielczego Domu Handlowego przy ul. Tumskiej 11a

Budynek Domu handlowego - zdjęcie

(Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka – Królewiecka” w Płocku)