Poprzednia wersja strony Plock.eu

Akcja Zima w Płocku

Prezentujemy informacje o zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy-Miasta Płock w sezonie 2020/2021 administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku. W nocy 25/26 listopada służby miejskie interweniowały po raz pierwszy w okresie jesienno-zimowym 2020 r. zwalczając śliskość na jezdniach.

 

Zakres utrzymania zimowego dróg publicznych. Za odśnieżanie i utrzymanie przejezdności dróg publicznych oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby dróg wewnętrznych należących do Gminy-Miasta Płock w granicach administracyjnych miasta odpowiada w sezonie 2020/2021. Powyższe zadania w imieniu MZD realizuje Zakład Usług Miejskich MUNISERWIS zgodnie z czterema kategoriami zimowego utrzymania. Jednostką współodpowiedzialną za organizację AKCJI ZIMA jest Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, który w szczególności odpowiada za odśnieżanie i utrzymanie:

 • chodników na terenie miasta(z wyłączeniem chodników przy posesjach nie należących do Gminy Miasta Płock zgodnie z ustawą z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2005 nr 236 poz. 2008);
 • przejść dla pieszych (chodniki) znajdujących się w pasach zieleni oddzielających drogi dwujezdniowe w granicach administracyjnych miasta;
 • zatok autobusowych i chodników na przystankach Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w pasach dróg w granicach administracyjnych miasta;
 • pętli autobusowych Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w granicach administracyjnych miasta z wyłączeniem pętli przy ul. Medycznej, (odśnieżanie i utrzymanie pętli autobusowej Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Medycznej pozostaje w zakresie obowiązków KM-Płock Sp. z o.o. jako właściciela tego terenu).

Realizację powyższych zadań w poszczególnych rejonach w imieniu WKŚ realizują firmy wyłonione w przetargach. Szczegółowy wykaz i opis rejonów przyporządkowanych poszczególnym wykonawcom jest podany w Informatorze zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta Płocka Informator AKCJA ZIMA do pobrania

Ogólne zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku

MZD odpowiada za odśnieżanie i utrzymanie przejezdności jezdni dróg należących do gminy w granicach administracyjnych Płocka. Całkowita długość dróg będących w zarządzie MZD wynosi:

 • drogi publiczne –298,8 km(w tym drogi gruntowe 13,2km)
 • drogi niepubliczne (wewnętrzne) gminne –około 50 km.

Za utrzymanie dróg wewnętrznych nie zarządzanych przez Gminę-Miasto Płock odpowiedzialni są właściciele bądź zarządcy gruntów, na których są one położone: spółdzielnie mieszkaniowe, deweloperzy, właściciele nieruchomości.

Odpowiedzialność za utrzymanie zimowe chodników, ciągów pieszych, schodów terenowych przylegających bezpośrednio do nieruchomości przebiegających przy obiektach handlowych, prywatnych, publicznych nieruchomościach spoczywa na zarządcy nieruchomości, wzdłuż której obiekt przebiega.

INFORMACJA I TELEFONY INTERWENCYJNE W sezonie 2020/2021

MZD udostępnia specjalny serwis internetowy ilustrujący w oparciu o ortofotomapę Płocka kategorie zimowego utrzymania poszczególnych dróg w granicach administracyjnych miasta. Korzystanie z serwisu jest możliwe za pośrednictwem strony internetowej www.mzd-plock.eu i jest całkowicie bezpłatne. Serwis działa pod adresem: http://217.28.149.210/mapserver2012/zima/index2.php

 • przyjmowanie zgłoszeń interwencyjnych oraz informacja o bieżącym stanie utrzymania dróg (24) 364 01 49 – telefon całodobowy
 • dyspozytor MUNISERWIS(24) 364 01 34–telefon czynny w godz. 8.00-15.00 – koordynator akcji ZIMA w MZD

SPRZĘT DO ZIMOWEGO UTRZYMYWANIA PRZEJEZDNOŚCI DRÓG

Zakład Usług Miejskich MUNISERWIS dysponuje w sezonie 2020/2021 poniższym sprzętem ciężkim do odśnieżania i utrzymania przejezdności dróg na terenie Gminy-Miasta Płock:

 • Pługoposypywarki –16sztuk

Na potrzeby akcji ZIMA zostały zabezpieczone:

 • sól drogowa-1000 ton
 • piasek 0-2mm-2000 ton

K. Kozłowski, źródło: Miejski Zarząd Dróg