Rezerwacja wizyty

Bon na zasiedlenie 2021 – 9 000 zł bezzwrotnego dofinansowania

Miejski Urząd Pracy w Płocku informuje o możliwości  ubiegania się o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Płocku (IV)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER 2014-2020) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. O bon może wnioskować osoba do 30 roku życia, planująca zmianę miejsca zamieszkania z uwagi na planowane podjęcie zatrudnienia.

 

Co to jest bon na zasiedlenie?

Bon na zasiedlenie może zostać przyznawany przez MUP w Płocku  w związku z zamiarem podjęcia przez bezrobotnego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, o ile:

 • z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (w roku 2021 – 2.800 zł brutto) oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym,
 • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie,
 • będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 

Kto może ubiegać się o bon na zasiedlenie ?

Osoba do 30 roku życia, planująca zmianę miejsca zamieszkania z uwagi na planowane podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej  spełniająca warunki uczestnictwa w projekcie tj.: osoba  młoda w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowana w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku jako bezrobotna, która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu (tzw. „młodzież NEET”, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020), w tym osoby z niepełno sprawnościami  i osoby długotrwale bezrobotne (zgodnie z definicją przyjętą przez Komisję Europejską).

Osobą z kategorii NEET jest osoba młoda w wieku 15-29 lat, która na dzień przystąpienia do projektu spełnia łącznie trzy następujące warunki:

 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
 • nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, weryfikacji podlegać będzie udział w tego typu formie aktywizacji  finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Miejski Urząd Pracy w Płocku zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego w ramach Celu Tematycznego 9 w  RPO, o ile kwalifikują się do projektu MUP.

 

Wysokość wsparcia udzielana przez MUP w Płocku:

 • maksymalnie 9.000 zł dla jednej osoby bezrobotnej

 

Zasady ogólne:

 • podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w terminie 30 dni od daty otrzymania bonu (za dzień otrzymania bonu rozumie się dzień zawarcia umowy pomiędzy osobą bezrobotną a MUP w Płocku),
 • osiąganie wynagrodzenia/przychodu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę i opłacanie od tej kwoty składek na ubezpieczenie społeczne,
 • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie,
 • udokumentowanie pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej oraz przez okres 6 miesięcy w ciągu 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu.

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej MUP Płock – mupplock.praca.gov.pl

Zainteresowanych prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami naboru wniosków oraz zasadami przyznawania i realizacji bonu na zasiedlenie znajdującymi się pod linkiem: https://mupplock.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/bon-na-zasiedlenie

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Instrumentów Rynku Pracy Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku pod numerem telefonu (24) 367-18-38.

op. K. Kozłowski, źródło: MUP Płock