Rezerwacja wizyty

Dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku

Prezydent Miasta Płocka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła na zasadach określonych w Regulaminie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła.

I. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja

1. Dotacja celowa może być udzielona na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza obejmujących wymianę węglowego systemu ogrzewania na:

1) kocioł gazowy,

2) kocioł olejowy,

3) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

4) źródło ciepła zasilane energią elektryczną (zamontowane na stałe w lokalu lub budynku),

5) pompy ciepła.

2. Dotacja może być udzielona wyłącznie na:

  1. demontaż starego źródła ogrzewania,
  2. zakup i montaż nowego źródła ogrzewania wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową oraz zbiornika na paliwo,
  3. zakup i montaż węzła cieplnego w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej.

    Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy Miasto Płock.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są:

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) osoby prawne,

d) przedsiębiorcy,

2) jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, będące właścicielami budynków, lokali mieszkalnych lub użytkowych położonych na terenie Gminy Miasto Płock lub posiadające inny tytuł prawny do władania nimi.

III. Wysokość dotacji

Wysokość dotacji wynosi:

1) maksymalnie 100 zł za każde zlikwidowane palenisko węglowe, w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, sieci gazowej, elektrycznej lub zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe, elektryczne lub olejowe, przy czym fizycznie poniesione koszty muszą być udokumentowane fakturą/paragonem.

2) 200 zł za każdy 1 kW zainstalowanej mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania.

Dotacja nie może przekroczyć 80% kosztów poniesionych na demontaż starego źródła ogrzewania, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania lub podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, sieci gazowej, sieci elektrycznej.

IV. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

1. Termin składania wniosków: od dnia 12.10.2020 r. do 30.10.2020 r. lub do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w Budżecie Miasta Płocka.

2. Czytelnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie określonym w ust.1 w Urzędzie Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Wydziału Kształtowania Środowiska lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka Wydział Kształtowania Środowiska Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

3. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Urzędu Miasta Płocka.

4. Wzór wniosku wraz z wykazem załączników stanowi załącznik do Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 437/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 357/XX/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie w określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na zmianę ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła do pobrania na stronie Czysty Płock  lub do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka na stanowisku nr 8.

V. Termin i kryteria wyboru wniosków

1. Termin rozpatrzenia wniosków wynosi 30 dni liczonych od dnia upływu ostatniego dnia terminu przewidzianego do składania wniosków.

2. Rozpatrzeniu podlegają wnioski kompletne i złożone w terminie naboru.

3. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich zgłoszenia.

4. Wnioski będą podlegać weryfikacji od strony formalnej i merytorycznej.

5. Odrzuceniu podlegają wnioski:

1) złożone po terminie,

2) złożone na formularzu innym, niż wskazany w niniejszym ogłoszeniu,

3) niekompletne (np. brak załączników) lub niewypełnione,

4) złożone przez podmiot nieuprawniony,

5) niepodpisane przez podmiot składający wniosek.

6. Ocena wniosków od strony merytorycznej obejmuje weryfikację:

1) zadania o dofinansowanie, którego ubiega się wnioskodawca zgodnie z § 3 Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 437/XXV/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na zmianę ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła,

2) terminu realizacji zadania,

3) dopuszczalności przyznania dotacji w zakresie wnioskowanej pomocy publicznej (dot. przedsiębiorców).

VI. Umowa o udzielenie dotacji

1. Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji.

2. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

VII. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji

1. Podmiot, któremu udzielono dotacji, zobowiązany jest do realizacji zadania w terminach, zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz rozliczenia dotacji w ciągu 14 dni od zakończenia prac, jednak nie później niż do dnia 30 listopada.

2. Przekazanie dotacji na realizację zadania nastąpi po jego zakończeniu i akceptacji przedstawionego rozliczenia.

3. Rozliczenie dotacji następuje na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku o rozliczenie dotacji, do którego podmiot składający wniosek dołącza wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z postanowieniami umowy, pod rygorem odmowy wypłaty przyznanej dotacji.

Wzór wniosku o rozliczenie dotacji stanowi załącznik do Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 437/XXV/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 357/XX/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie w określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na zmianę ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła

VIII. Informacja o środkach odwoławczych

1. Przyznanie dotacji odbywa się do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta Płocka w 2020 roku.

2. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

IX. Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Miasta Płocka Stary Rynek 1, 09-400 Płock:

1) w Wydziale Kształtowania Środowiska – Oddziale Ochrony Środowiska – pokój nr 52/1 II p. numer telefonu: 24-367-15-08.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka – do pobrania

K. Kozłowski

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»