Rezerwacja wizyty

Dotacje dla działkowców

Informujemy, że Rodzinne Ogrody Działkowe, tzw. ROD-y, znajdujące się na terenie Płocka mogą uzyskać z budżetu miasta Płocka dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem.

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. O dotację mogą ubiegać się Rodzinne Ogrody Działkowe zlokalizowane na terenie miasta, które posiadają uregulowany status prawny do dysponowania nieruchomością, o dotacje można ubiegać się nie częściej niż co dwa lata. Realizacja zadania musi wpływać na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD.

Dotacja może być udzielona w wysokości 80 % poniesionych kosztów, ale w kwocie nie większej niż 30.000,00 zł nakładu na zadanie, o którego dofinansowanie ubiega się dany ROD.

Wnioski o dotacje może składać wyłącznie zarząd ogrodu działkowego lub osoby uprawnione do jego reprezentowania.

Wzór wniosku oraz wykaz niezbędnych załączników określony został w Uchwale nr 225/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z 28 listopada 2019 r.

W roku 2021 w Budżecie Miasta Płocka na ten cel zabezpieczono 200.000,00 złotych

Zarządzeniem nr 2295/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 kwietnia 2021 r.

Nabór trwa od 12 do 30 kwietnia 2021 r.

Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Kształtowania Środowiska pod numerem telefonu: 24 367-16-20 lub w Biurze Interwencji i Informowania Mieszkańców 24 364 55 55.

K. Kozłowski