Rezerwacja wizyty

Dotacje na remonty – nabór wniosków

Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach oraz innych nieruchomościach położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. O udzielenie dotacji może ubiegać się właściciel zabytku lub podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Dotacje na remonty obiektów zabytkowych przyznawane są na podstawie Uchwały Nr 389/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych do poniesienia na wykonanie prac lub robót, które zostaną wykonane w roku 2022. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów na wykonanie prac.

Dotacje na remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (mapa) przyznawane są na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 390/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dotacja może być udzielona właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu w wysokości do 50% nakładów koniecznych do poniesienia na wykonanie robót lub prac, które zostaną wykonane w roku 2022.

Wysokość udzielonej dotacji każdorazowo uzależniona jest od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta Płocka.

Nabór wniosków na dofinansowanie prac lub robót budowlanych, które zostaną wykonane w roku 2022 trwa do 31 grudnia 2021 roku. Szczegółowych informacji udziela Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta tel.: 24 367 14 53 e-mail: rewitalizacja@plock.eu

K. Kozłowski