Rezerwacja wizyty

Nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów unijnych informuje o możliwości pozyskania wsparcia z Unii Europejskiej w ramach ostatniej puli środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

8 maja 2023 r. rozpoczną się dwa nabory o dofinansowanie projektów z zakresu kształcenia dzieci i młodzieży oraz zwiększania dostępności usług społecznych. O wsparcie mogą ubiegać się m.in.: samorządy i samorządowe jednostki organizacyjne, instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego, środowiskowe domy samopomocy, podmioty ekonomii społecznej czy organizacje pozarządowe.

• Działanie 9.2 Usługi społeczne l usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – Nabór wniosków potrwa do 15 maja br.

Celem konkursu jest rozwój usług społecznych dla osób wymagających pomocy w codziennym funkcjonowaniu, a także wsparcie dzieci i rodzin. Uczestnikami projektów mogą być m.in.: osoby z niepełnosprawnościami, rodziny przeżywające trudności w opiece nad dziećmi, czy też osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Co ważne, ze wsparcia będą mogli skorzystać również uchodźcy, którzy przybyli do Polski w wyniku wojny w Ukrainie. W ramach tego naboru istnieje możliwość zrealizowania dwóch typów projektów.

Typ nr 1 obejmie m.in. zwiększenie liczby usług opiekuńczych lub asystenckich świadczonych w społecznościach lokalnych, wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych takich jak teleopieka, czy też systemy przywoławcze. Projekty mogą również obejmować wsparcie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, poprzez na przykład poradnictwo (w tym psychologiczne), tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu, tworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego.

W ramach projektu typu 2 istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie działań na rzecz dzieci i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Środki przeznaczone zostaną na tworzenie i rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub pracy podwórkowej, jak również programy deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży.

Szczegóły naboru: tutaj

• Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci I młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna – Nabór wniosków potrwa do 16 maja br.

Celem konkursu jest podniesienie poziomu kształcenia, poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej oraz zaopatrzenie placówek w nowoczesne narzędzia dydaktyczne. Dofinansowanie może dotyczyć realizacji zajęć dodatkowych dla uczniów, w tym także dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Oferta edukacyjna może obejmować na przykład zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, półkolonie, a także zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz lekcje z języka polskiego dla obcokrajowców. Szeroki zakres zajęć
umożliwi wykorzystanie potencjału uczniów, a także ułatwi im odkrycie swoich pasji. Założenia konkursowe obejmują również wsparcie nauczycieli. Dofinansowanie można pozyskać na realizację programów wspomagania kadry pedagogicznej, jak na przykład szkolenia czy warsztaty. Nowoczesna edukacja nie może odbywać się bez innowacyjnych materiałów dydaktycznych. Dofinansowany zostanie również zakup wyposażenia do placówek
edukacyjnych, jak komputery, tablice interaktywne, programy multimedialne czy sprzęt do przeprowadzania doświadczeń naukowych. Ponadto uwzględniony został zakup i instalacja infrastruktury sieciowej i usług sieciowych, jak serwery, routery czy protokoły.

Szczegóły naboru: tutaj

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami i ubiegania się o dofinansowanie z Unii Europejskiej.