Rezerwacja wizyty

Nawigator legislacyjny dla NGO – zaproszenie do udziału w projekcie

Stowarzyszenie Klub Jagielloński zachęca do udziału w projekcie Nawigator legislacyjny dla NGO. Głównym elementem projektu jest jest kompleksowy monitoring legislacyjny otoczenia prawnego trzeciego sektora w Polsce, obejmujący ustawy i rozporządzenia bezpośrednio lub pośrednio dotyczące organizacji pozarządowych.

Analizie poddawany jest bieżący stan prawny m.in.:

  • ustawy o fundacjach, działalności pożytku publicznego, rachunkowości, ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej,
  • prawo o stowarzyszeniach oraz kodeks pracy i kodeks cywilny,
  • projekty poselskie i projekty przygotowywane w poszczególnych ministerstwach.

Działania w ramach projektu są kierowane do organizacji z całej Polski, jednak w sposób szczególny planowane jest dotarcie do tych małej i średniej wielkości, których budżet wynosi do 100 tys. zł rocznie, w tym do Kół Gospodyń Wiejskich oraz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Efektami projektu będą:

  • comiesięczny Newsletter Legislacyjny,
  • 23 artykuły eksperckie opublikowane na portalu Klubu Jagiellońskiego,
  • działania interwencyjne, w tym udział w pracach legislacyjnych, posiedzeniach komisji sejmowych i senackich,
  • raport „NGO pod lupą”, zawierający wnioski i rekomendacje z przeprowadzonego 2-letniego monitoringu,
  • złożenie petycji z postulatami wynikającymi z wniosków i rekomendacji zawartych w raporcie.

Zadanie publiczne pt. „Nawigator Legislacyjny dla NGO” jest finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030 w kwocie 265 610,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 265 610,00 zł.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej Klubu Jagiellońskiego.