Rezerwacja wizyty

Ogłoszenie naboru wniosków do funduszu grantowego „SPLOT Wartości”

Fundusz grantowy w projekcie „SPLOT Wartości” to fundusz, którego celem jest wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w realizacji działań na rzecz praw i wartości Unii Europejskiej.

Cele funduszu grantowego:
• podnoszenie świadomości na temat praw i wartości poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
• wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania praworządności;
• przyczynianie się do realizacji wartości demokratycznych, między innymi poprzez wspieranie dialogu, przejrzystości i dobrych rządów zwłaszcza w kontekście kurczenia się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego.

Informacje o naborze wniosków wstępnych
• W ramach funduszu „SPLOT WARTOŚCI” wartość wnioskowanego grantu nie może być niższa niż 2000 euro oraz wyższa niż 6 800 euro.
• Czas trwania projektu grantowego to od 6 do 12 miesięcy.
• Łączna kwota, jaką przeznaczono na nabór to 340 908 euro.
• Nabór wniosków jest dwuetapowy uzupełniony o ocenę strategiczną. Harmonogram naboru wniosków dostępny TUTAJ
• Wkład własny nie jest wymagany.
• Kwalifikowane są wyłącznie działania realizowane na terenie Polski.

NUMER NABORU Nr 1/SPLOTWARTOŚCI/I – wnioski wstępne

Termin składania wniosków wstępnych: od 25 maja 2023 do 28 lipca 2023
Wnioski należy składać wyłącznie poprzez stronę z generatorem wniosków pod adresem www.granty.siecsplot.pl

Kto może składać wnioski?
Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są:
• organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne;
• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego z zastrzeżeniem, że w ramach grantów nie jest możliwe prowadzenie działań w zakresie kultu religijnego;
• spółdzielnie socjalne;
• spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Sesje informacyjne dla Grantobiorców
Terminy sesji informacyjnych w formie webinariów dla Grantobiorców:

• 6 czerwca 2023 godz. 12.00,
• 20 czerwca 2023 godz. 17.00,
• 4 lipca 2023 godz. 15.00.

Będą obowiązywały zgłoszenia na webinary

Więcej informacji oraz wszystkie niezbędne dokumenty na stronie internetowej:
https://siecsplot.pl/ogloszenie-naboru-wnioskow-do-funduszu-grantowego-splot-wartosci