Rezerwacja wizyty

Rządowy Program Odbudowy Zabytków – nabór wniosków dla właścicieli zabytków

Od kilku już tygodni pracujemy nad złożeniem wniosku do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 24 listopada 2022 roku Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił program, w ramach którego samorządy mogą starać się o środki na remont obiektów zabytkowych – mówił prezydent Andrzej Nowakowski na poniedziałkowym briefingu prasowym.

Płock jako podmiot uprawniony do ubiegania się o środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, których jest właścicielem. W ramach konkursu miasto chciałoby pozyskać środki na dofinansowanie np. remontu zabytkowej części Urzędu Stanu Cywilnego, remontu elewacji zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły czy modernizacji rogatek płockich. Potrzeb w tym zakresie na terenie miasta jest wiele. Renowacji wymagają zarówno zabytki pozostające w dyspozycji miasta, jak i te które znajdują się w rękach prywatnych.

– Dbamy o historyczne dziedzictwo naszego miasta i jego mieszkańców, bo chcemy, aby Płock był jeszcze piękniejszy i bardziej zadbany. Dlatego będziemy starać się o pieniądze na remont zabytkowych budynków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Z tych środków mogą, za naszym pośrednictwem, skorzystać właściciele nieruchomości czy ruchomości znajdujących się w naszym mieście – dodawał prezydent Nowakowski.

W latach ubiegłych, tj. od 2006 roku ponad 10 mln zł miasto przyznało na dofinansowanie remontu 105 płockich zabytków. Dzięki temu swoją dawną świetność odzyskały m.in. płocka Dziekanka, budynek Młodzieżowego Domu Kultury, Wieża Ciśnień, kościoły – np. Katedra, Fara czy kościół Mariawitów, ale też wiele kamienic przy ul. Tumskiej, Grodzkiej, Bielskiej czy Warszawskiej.

Tylko w gminnej ewidencji zabytków znajduje się nieco ponad 400 zabytków, a w ogłoszonym naborze udział mogą wziąć również właściciele zabytków o wyższej randze.

By umożliwić niepublicznym podmiotom pozyskanie dofinansowania ze środków krajowych Prezydent Miasta Płocka ogłosił nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Złożone wnioski oceniać będzie specjalnie powołana miejska komisja. Co najmniej 1 wniosek z największą liczbą punktów znajdzie się we wspólnej aplikacji Miasta Płocka, która będzie złożona do Banku Gospodarstwa Krajowego. Według zasad ogłoszonych przez BGK podmiot uprawniony tj. np. Miasto Płock może złożyć maksymalnie dziesięć wniosków o dofinansowanie w trzech kategoriach: do 150 000 złotych, do 500 000 złotych lub do 3 500 000 złotych. To oznacza, że maksymalna pula środków, o którą miasto może się ubiegać to nawet 35 mln zł.

Procedura wspólnego ubiegania się o środki i realizacji samej inwestycji została szczegółowo opisana w Zarządzeniu nr 4053/23 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 lutego 2023 r.

Termin zgłoszeń upływa 20 lutego 2023 r.

 

Wymagania formalne:

 • Złożenie wniosku na druku stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezydenta,
 • Złożenie wniosku w terminie,
 • Wniosek dotyczy zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków,
 • Wniosek dotyczy zabytku położonego / przechowywanego na terenie miasta Płocka,
 • zakres prac wskazany w opisie zadania mieści się w zakresie nakładów wskazanych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • zgłaszane do dofinansowania prace i/lub roboty nie zostały wykonane przed złożeniem wniosku,
 • wnioskodawca jest właścicielem zabytku lub czy posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Kryteria merytoryczne:

 1. Ranga zabytku – pomnik historii, wpis do rejestru zabytków czy wpis do gminnej ewidencji,
 2. Rola zadania w kształtowaniu przestrzeni – ocena czy zakres prac wpłynie na poprawę estetyki przestrzeni publicznej,
 3. Stopień zaawansowania przygotowania zadania do realizacji – czy wnioskodawca posiada ważną decyzję właściwego organu ochrony zabytków pozwalającą na prowadzenie prac lub robót wskazanych we wniosku (o ile jest wymagana przepisami prawa) lub dokument potwierdzający uzgodnienie z organem ochrony zabytków planowanych do wykonania prac lub robót wskazanych we wniosku,
 4. Komercyjne wykorzystanie zabytku – ocena czy w zabytku nieruchomym znajdują się lub nie lokale usługowe wykorzystywane komercyjnie, w przypadku zabytku ruchomego – czy można oglądać bez uiszczenia opłaty/zakupu biletu,
 5. Konieczność wykonania prac – ocena na podstawie załączonej do wniosku ekspertyzy określającej stan zachowania zabytku i potwierdzającą konieczność wykonania prac wskazanych we wniosku,
 6. Rola zadania w procesie rewitalizacji – ocena czy zabytek nieruchomy położony jest na obszarze rewitalizacji,
 7. Doświadczenie w realizacji zadań – ocena czy wnioskodawca otrzymał w latach 2020-2022 dotacje z Budżetu Miasta Płocka na wykonanie prac lub robót przy zabytku.

 

Szczegółowe informacje, warunki naboru: tutaj

Wniosek w wersji edytowalnej: tutaj

(mak)