Rezerwacja wizyty

Trwa nabór projektów w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”

Uprzejmie Państwa informujemy, że Wojewoda Mazowiecki prowadzi nabór projektów przewidzianych do dofinansowania w 2023 r. w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”.

Zgodnie z założeniami Programu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i podmioty pozarządowe. W ramach 2 poniższych celów:

Cel szczegółowy nr 1 – Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa;
Cel szczegółowy nr 2 – Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania.

Projekty należy przesyłać za pośrednictwem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 17 marca 2023 r.
(decyduje data wpływu do kancelarii urzędu – wyłącznie do siedziby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie), na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
Dokumentację projektu (wniosek o dofinansowanie, załączniki oraz wypełnioną Kartę oceny formalnej – zał. nr 1 bez podpisów), proszę przesłać w kopercie z dopiskiem: Program „Razem bezpieczniej”.

Więcej informacji na temat konkursu oraz załączniki znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/nabor-na-2023-r