Rezerwacja wizyty

„Wzajemnie potrzebni” – projekt integracji społecznej

Projekt „Wzajemnie potrzebni” to zadanie zlecone przez Kancelarie Prezesa Rady Ministrów, w odpowiedzi na sytuację spowodowaną napływem do Polski obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich kraju. Celem projektu jest wzmocnienie poziomu integracji społecznej osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez kompleksowy system wsparcia w obszarze mieszkaniowym, zawodowym i społecznym. W ramach ww. zadania został ogłoszony konkurs, który trwa do 23 marca 2023 roku.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, które będą realizować go razem z gminami wiejskimi, miejsko – wiejskimi i miejskimi poniżej 120 tys. mieszkańców.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert do dofinansowania, w ramach których wdrażany będzie pilotażowy model efektywnego systemu średnio- i długoterminowej pomocy i włączania społecznego dla osób  i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce m. in. w zakresie zaspokajania potrzeb w obszarze mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji i innych usług społecznych.

Cały Program skierowany jest do obywateli Ukrainy, którzy w sposób bezpośredni lub pośredni dotknięci są działaniami wojennymi na terytorium ich kraju oraz repatriantów i obywateli RP pochodzących z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (zwłaszcza mieszkaniowym).

Celem Programu jest stworzenie warunków do zamieszkania, włączenie w rynek pracy oraz w lokalny system oświaty i usług społecznych.

Więcej informacji: https://wzajemniepotrzebni.pl

Poprzednia aktualność
«