Rezerwacja wizyty

XIV edycja konkursu „Godni Naśladowania”

Prezydent Miasta Płocka zaprasza płockie organizacje pozarządowe do udziału w XIV edycji konkursu „Godni Naśladowania”. Celem konkursu jest uhonorowanie najlepszej Organizacji Pozarządowej 2020 podejmującej działania mające na celu zapobieganie skutkom epidemii COVID-19.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Płocka.

Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać:
– organizacje pozarządowe,
– osoby fizyczne,
– osoby prawne,
– organy administracji rządowej i ich jednostki organizacyjne,
– jednostki miejskie prowadzone przez Gminę Miasto Płock,
– Płocka Rada Działalności Pożytku Publicznego,
– Płocka Rada Seniorów,
– instytucje publiczne.

Zgłoszenia można dokonać: osobiście w Wydziale Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych, przy ul. Misjonarskiej 22, listownie z dopiskiem na kopercie Konkurs „Godni Naśladowania” bądź mailowo na adres: daniel.urbanski@plock.eu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 maja 2021 r. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data otrzymania.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w Zarządzeniu Nr 2335/21 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2021r.