Rezerwacja wizyty

Zagłosuj na kandydata do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego, do udziału w głosowaniu na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.

KIEDY JEST GŁOSOWANIE?
Głosowanie na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbędzie się w terminie od 28 kwietnia do 14 maja 2023 r.

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?
W głosowaniu na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego mogą brać udział uprawnione organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego.

JAK ZAGŁOSOWAĆ?
• Głosować można tylko elektronicznie za pomocą systemu mrdpp.mazovia.pl. Głosowanie jest bezpłatne.
• Zagłosować można tylko raz i oddać cztery głosy na czterech kandydatów z opublikowanej listy kandydatów.
• Zapoznaj się z kandydatami, którzy zakwalifikowali się do etapu głosowania na stronie mrdpp.mazovia.pl, w zakładce „Kandydaci”.
• Osoba głosująca (osoba uprawniona do reprezentacji, zgodnie z informacją z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym właściwym dokumentem stanowiącym podstawę działalności danej Organizacji) zostanie poproszona o podanie nazwy Organizacji, miejsca działania (nazwy powiatu), numeru Krajowego Rejestru Sądowego lub innego numeru właściwej ewidencji oraz numeru telefonu komórkowego. W przypadku organizacji/podmiotu, którego dane nie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, oddając głos należy przesłać dokument potwierdzający osobowość/zdolność prawną, zawierający informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób uprawnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.
• Na podany numer telefonu komórkowego zostanie wysłany indywidualny kod niezbędny do oddania głosu na platformie.

WYNIKI GŁOSOWANIA
• Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronach internetowych: www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl, www.mrdpp.mazovia.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
• Przedstawicielem sektora pozarządowego w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego z danego podregionu zostaje osoba, która uzyska, w wyniku głosowania, największą liczbę ważnych głosów spośród wszystkich osób kandydujących w danym podregionie.
• Lista rankingowa zostanie przekazana Marszałkowi, który następnie w drodze zarządzenia, powoła Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela pracownik Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych, Marzena Kuchta, tel. 22 437 94 74, e-mail: marzena.kuchta@mazovia.pl.
Z podregionu płockiego mamy 3 kandydatów, na których organizacje pozarządowe z miasta Płocka oraz powiatów: gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego mogą oddawać swoje głosy:
1. Karol Krajewski – Akademickie Stowarzyszenie „Ambitni w Działaniu”
2. Renata Nych – Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”
3. Cezary Supeł – Ochotnicza Straż Pożarna W Płocku – Podolszycach
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w głosowaniu

Źródło: www.mazovia.pl

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»