Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku

Beneficjent: Gmina Miasto Płock
Wartość całkowita projektu8 689 575,80 zł
Dofinansowanie: do 61,5 % kosztów kwalifikowalnych – 4 812 330,67PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2Efektywność energetyczna
Termin realizacji projektu: 04.11.2015-31.10.2019

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej 6 budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Płocka.

  • CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:
  • Obniżenie zużycia energii w obiektach ujętych w projekcie.
  • Obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektów.
  • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, a tym samym poprawa jakości powietrza.
  • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych.
  • Poprawa warunków użytkowania obiektów użyteczności publicznej.
  • Realizacja postanowień Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka.

Zakres projektu obejmował modernizację energetyczną 6 obiektów użyteczności publicznej:

Przedmiotowy projekt jest częścią większego przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę Miasto Płock w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Płocka,
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Wydział Funduszy Europejskich
Zespół Projektów Inwestycyjnych
tel.: 24 367 17 24; 24 367 17 31; 24 367 16 06

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:30
czwartek: 8:30-17:30 | piątek: 8:30-15:30