Mój dom – Moje miejsce

RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFSI

Tytuł projektu: „MÓJ DOM – MOJE MIEJSCE”

Wnioskodawca: Gmina Miasto Płock

Realizatorzy:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
 • Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku

Okres realizacji: od: 01-05-2018 r. do: 30-04-2020 r.

Wartość ogółem:  968 173,85 zł

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich (wnioskowane dofinansowanie): 866 413,85 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Krótki opis projektu i planowane działania:

Celem projektu jest rozwój usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności na rzecz 18 rodzin oraz 14 dzieci poprzez realizację w Mieście Płocku programu deinstytucjonalizacji usług społecznych w tym doskonalenia zawodowego 31 osób zajmujących się pieczą zastępczą w okresie 24 miesięcy realizacji projektu.

W ramach projektu będą realizowane następujące typy operacji:

Zadanie 1 – Działania prewencyjne mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny. W ramach tego zadania wsparciem zostanie objętych 18 rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku przezywających kryzysy i trudności wychowawcze mogące prowadzić do odebrania im dzieci.

W ramach projektu od 01.07.2018 r. do 30.03.2020 r. w/w rodzinom świadczone będzie dodatkowe wsparcie ustalone na podstawie indywidualnej ścieżki reintegracji:

– Konsultacje których celem jest udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.
– Poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów specjalistycznych.
– Pomoc świadczona przez pedagoga, psychologa, logopedę.
– Terapia (w tym trening zastępowania agresji, terapia uzależnień) i mediacja małżeńska oraz mediacja rodzic-dziecko.
-Pomoc prawna  w zakresie ustalania ojcostwa, opieki prawnej, separacji, rozwodu, spraw spadkowych, kontaktów z małoletnimi.

Zadanie 2 – Działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci.

W okresie od 01.05.2019 r. utworzony zostanie na terenie Płocka drugi Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy do 14 dzieci. Do placówki zostanie przniesiona część dzieci z istniejącego Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego w Płocku celem zmniejszenia liczby dzieci przebywających w tym Ośrodku oraz dzieci skierowane do Ośrodka w roku 2018. Takie rozwiązanie pozwoli na zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju i wychowania podopiecznych

Zadanie 3 – Kształcenie kandydata na dyrektora nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

W szkoleniach udział weźmie 30 osób sprawujących pieczę zastępczą. Szkolenia będą odbywały się od IV kwartału 2018 r. do II kwartału 2019 r.

– szkolenie nt.: Poczucie tożsamości dzieci wychowywanych w zastępczym środowisku rodzinnym.
– szkolenie nt.: Zaburzenia przywiązania a rozwój dziecka, specyfika wychowania dzieci, które przeżyły rozłąkę z rodzicami.
– szkolenie nt.: Funkcjonowanie w długotrwałym stresie osób sprawujących opiekę zastępczą.

Przeszkolony zostanie także 1 kandydat na dyrektora placówki Opiekuńczo Wychowawczej do 14 dzieci, który będzie uczestniczył w szkoleniu pt.: „SOWA”. Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Zakładane efekty:

 • 14 wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu.
 • 30 osób sprawujących pieczę zastępczą, u których podniósł się poziom wiedzy w zakresie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych.
 • 1 osoba która uzyskała w programie kwalifikacje do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej.
 • 18 rodzin uczestniczących w projekcie w których zmniejszono ryzyko odebrania dziecka na skutek podejmowanych działań prewencyjnych.
 • 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie.
 • 1 obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • 30 osób sprawujących pieczę zastępczą uczestniczących w szkoleniach w ramach projektu.
 • 1 osoba uczestnicząca w szkoleniu kwalifikacyjnym w ramach projektu.
 • 18 rodzin biorących udział w projekcie.

Biuro projektu:

Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09-400 Płock Budynek E, pok. 42

tel.: 024 366 -11-36, e-mail: anna.grumanowska@plock.eu

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:00

czwartek: 8:30-17:00 | piątek: 8:30-15:00

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin rekrutacji do projektu pn.: „MÓJ DOM – MOJE MIEJSCE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa RPO WM: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.
 2. Formularz zgoszeniowy i deklaracja
 3. Owiadczenie uczestnika Projektu