Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku

RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFSI
Tytuł projektu: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku”
Wnioskodawca: Gmina Miasto Płock
Realizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Płocku
Okres realizacji projektu: od 01-08-2017 r. do 31-07-2019 r.
Wartość ogółem:  639 487,50 zł
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich (wnioskowane dofinansowanie): 581 583,50 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach podstawowych).

Krótki opis projektu:
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w jednej z placówek systemu oświaty w Płocku dla 117 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacji procesu nauczania poprzez realizację dodatkowych form wsparcia i podniesienie kompetencji 45 nauczycieli, w okresie 21 m-cy realizacji projektu. Wsparcie skierowane będzie do 75 uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 Specjalnej (SP9) i 42 uczniów Gimnazjum nr 7 Specjalnego (G7) funkcjonujących w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku realizatora projektu. Projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, kół zainteresowań, zajęć specjalistycznych i socjo-terapeutycznych. Cel główny zostanie osiągnięty m.in. poprzez wykorzystanie narzędzi TIK, wzmocnienie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wyposażenie placówki w niezbędny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Planowane działania:
• realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej dla dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Płocku,
• doposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne,
• doskonalenie nauczycieli.

Zakładane efekty:
• zrealizowanie 1 projektu w którym zostaną sfinansowane koszty dodatkowych form wsparcia dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli,
• 117 uczniów po opuszczeniu programu nabędzie kompetencje kluczowe,
• 45 nauczycieli po opuszczeniu programu uzyska kwalifikacje/nabędzie kompetencje,
• 23 nauczycieli zostanie objętych wsparciem w zakresie TIK,
• 23 osób zostanie objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych,
• w 1 placówce pracownie przedmiotowe zostaną doposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne.

Biuro projektu:
Urząd Miasta Płocka,
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Budynek E, pok. 43
tel.: 024 367 16 37

Dokumenty do pobrania:
Rekrutacja uzupełniająca do projektu na rok szkolny 2018/2019 – szczegóły w § 4 Regulaminu