Płocka Rada Równego Traktowania

Na podstawie regulaminu Płockiej Rady ds. Równego Traktowania, będącego załącznikiem do zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka w sprawie powołania Płockiej Rady ds. Równego Traktowania na lata 2017-2020, przedmiotowa rada działa zgodnie z zasadą pomocniczości i subsydiarności w duchu wzajemnego szacunku stron, równego traktowania i poszanowania różnorodności. Do zakresu działania Płockiej Rady ds. Równego Traktowania należy:

  • doradzanie i występowanie do Prezydenta Miasta Płocka w zakresie inicjatyw zmierzających do realizacji zasady równego traktowania,
  • inicjowanie współpracy samorządu, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie upowszechniania zasady równego traktowania,
  • monitorowanie, obserwowanie i analizowanie zjawisk dyskryminacji oraz formułowanie rekomendacji lub zaleceń,
  • edukowanie oraz promowanie postaw i zasad równego traktowania poprzez organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów oraz innych wydarzeń,
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Płocka pod kątem ich skutków dla osób należących do grup narażonych na dyskryminację.

 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie nr 3024/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie: powołania Płockiej Rady ds. Równego Traktowania na lata 2017-2020

Zarządzenie nr 316/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3024/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powołania Płockiej Rady ds. Równego Traktowania na lata 2017-2020