Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 17 w Płocku

Tytuł projektu: „Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 17 w Płocku”
Wnioskodawca: Gmina Miasto Płock
Realizatorzy:
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku
 • Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
Okres realizacji projektu: od 01-08-2017 r. do 31-07-2018 r.
Wartość ogółem:  796 204,06 zł
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich (wnioskowane dofinansowanie): 740 719,31 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Krótki opis projektu:
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w dwóch płockich szkołach podstawowych dla 387 uczniów w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacji procesu nauczania oraz podniesienie kompetencji 45 nauczycieli, w okresie 13-tu miesięcy realizacji projektu. Wsparcie skierowane będzie do 387 uczniów i 45 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku w Płocku i Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku. Projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, kół zainteresowań, zajęć o charakterze nowatorskim. Cel główny zostanie osiągnięty również poprzez nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą eksperymentu, wykorzystanie narzędzi TIK, wprowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wyposażenie placówek w niezbędny sprzęt i materiały dydaktyczne. Zadania zaplanowane w projekcie uwzględniają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów i wynikają z przeprowadzonej przez szkoły diagnozy potrzeb, zatwierdzonej przez organ prowadzący.

Planowane działania:
 • realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej dla dzieci z klas I-VI w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku oraz w Szkole Podstawowej Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku
 • doposażenie szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne
 • doskonalenie nauczycieli

Zakładane efekty:
 • zrealizowanie 1 projektu w którym zostaną sfinansowane koszty dodatkowych form wsparcia dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli,
 • 387 uczniów po opuszczeniu programu nabędzie kompetencje kluczowe,
 • 45 nauczycieli po opuszczeniu programu uzyska kwalifikacje/nabędzie kompetencje,
 • 10 nauczycieli zostanie objętych wsparciem w zakresie TIK,
 • 5 osób zostanie objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych,
 • w 2 szkołach podstawowych pracownie przedmiotowe zostaną doposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne;

Biuro projektu:
Urząd Miasta Płocka,
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Budynek E, pok. 40 A
tel.: 024 367 17 69
e-mail: justyna.witkowska@plock.eu, magdalena.rebelska@plock.eu

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:00
czwartek: 8:30-17:00, piątek: 8:30-15:00

Dokumenty do pobrania: