Poszerzamy horyzonty – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych

RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFSI

Poszerzamy horyzonty – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych

Wnioskodawca: Gmina – Miasto Płock
Realizator: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Książąt Mazowieckich w Płocku i Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku
Okres realizacji projektu: od 01-09-2019 r. do 31-07-2021 r.
Wartość ogółem: 682 871,25 zł
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 546 297,00 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

Krótki opis projektu:
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia i rozwój indywidualizacji nauczania dla 150 uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 18 w Płocku poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych rozwijających kompetencje kluczowe, terapii i doskonalenie zawodowe 31 nauczycieli, w okresie realizacji projektu tj. od 01.09.2019 r. do 31.07.2021 r.

Cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez realizację dodatkowych zajęć: dydaktyczno – wyrównawczych, rozwijających, terapii indywidualnych, jak również poprzez realizację różnych form doskonalenia nauczycieli ww. placówek i wyposażenia ich w niezbędny sprzęt i materiały dydaktyczne.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące typy operacji:

  1. Kształtowanie u uczniów kompetencji w ramach dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego,
  2. Kształtowanie u uczniów SP 2 i SP 18 kompetencji kluczowych w ramach dodatkowych zajęć z nauk przyrodniczych i programowania,
  3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w Szkole Podstawowej nr 18,
  4. Doskonalenie kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 18,
  5. Wyposażenie szkolnych pracowni w niezbędne narzędzia do nauczania kompetencji kluczowych.

Planowane efekty:

  1. Liczba szkól i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 2
  2. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu – 120
  3. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu – 31
  4. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych

Biuro projektu:
Urząd Miasta Płocka,
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Budynek E, pok. 43
tel.: 24 367 16 37
e-mail: monika.czlapska@plock.eu

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:00
czwartek: 8:30-17:00, piątek: 8:30-15:00

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji do Projektu pn.:„Poszerzamy horyzonty – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.