Przedszkolaki na medal – wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Tytuł projektu: „Przedszkolaki na medal – wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Wnioskodawca: Gmina Miasto Płock
Realizatorzy: Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku
Okres realizacji projektu: od 01-09-2017 r. do 31-12-2018 r.
Wartość ogółem: 172 582,45 zł
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich (wnioskowane dofinansowanie): 138 004,45 zł
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna
 
Krótki opis projektu:
Głównym celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej dostosowanej do potrzeb 63 dzieci z niepełnosprawnościami/deficytami oraz podniesienie potencjału zawodowego 28 nauczycielek w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku w okresie 16 miesięcy realizacji projektu. Cel zostanie osiągnięty poprzez zagwarantowanie dodatkowej bezpłatnej oferty specjalistycznej, dostosowanie istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi/z deficytami w wieku przedszkolnym. Zakup nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć i terapii oraz możliwość korzystania z dodatkowych bezpłatnych usług specjalistycznych przełoży się na lepszą aklimatyzację dzieci i ich funkcjonowanie w ramach edukacji przedszkolnej i włączającej. Nauczyciele wzbogacą swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i studiach. Pozwoli to na usystematyzowanie posiadanej wiedzy oraz uszczegółowienie metod pracy pod kątem specyficznych potrzeb konkretnej grupy docelowej. Tak kompleksowe podejście do zdiagnozowanych problemów płockiego przedszkola zapewni możliwość uczestnictwa dzieci z niepełnosprawnościami/deficytami w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
Planowane działania:
• realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej dla dzieci z Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 31w Płocku
• doposażenie przedszkola w sprzęt i materiały dydaktyczne

• doskonalenie nauczycieli

Zakładane efekty:
• zrealizowanie 1 projektu w którym zostaną sfinansowane koszty dodatkowych form wsparcia dla dzieci i szkoleń/kursów/studiów dla nauczycieli,
• u 13 dzieci z niepełnosprawnościami po opuszczeniu programu nastąpi poprawa funkcjonowania w środowisku przedszkolnym,
• u 50 dzieci z deficytami po opuszczeniu programu nastąpi poprawa funkcjonowania w środowisku przedszkolnym,
• 28 nauczycielek uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje,
• 1 przedszkole zostanie doposażone w sprzęt i pomoce specjalistyczne do prowadzenia zajęć/terapii z dziećmi z niepełnosprawnościami,
 
Regulamin rekrutacjidokument do pobrania
Programy zajęć stworzone na potrzeby realizacji projektu dostępne do pobrania są tutaj:
Biuro projektu:
Urząd Miasta Płocka,
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Budynek E, pok. 40 A
tel.: 024 367 17 69