Przedszkolni giganci – wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 oraz w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Płocku

RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFSI

Tytuł projektu: „Przedszkolni giganci – wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 oraz w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Płocku.”

Wnioskodawca: Gmina Miasto Płock
Realizatorzy: Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 oraz Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Płocku
Okres realizacji projektu: od 1 września 2018 r. do 29 lutego 2020 r.
Wartość ogółem: 576 687,75 zł
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich (wnioskowane dofinansowanie): 460 871,75 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej dostosowanej do potrzeb 99 dzieci z niepełnosprawnościami/deficytami oraz podniesienie potencjału zawodowego min. 35 nauczycielek w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 oraz  w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Płocku w okresie 18 miesięcy realizacji projektu. Cel zostanie osiągnięty poprzez zagwarantowanie dodatkowej bezpłatnej oferty specjalistycznej, dostosowanie istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi/z deficytami w wieku przedszkolnym. Zakup nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć i terapii oraz możliwość korzystania z dodatkowych bezpłatnych usług specjalistycznych przełoży się na lepszą aklimatyzację dzieci i ich funkcjonowanie w ramach edukacji przedszkolnej i włączającej. Nauczyciele wzbogacą swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i studiach. Pozwoli to na usystematyzowanie posiadanej wiedzy oraz uszczegółowienie metod pracy pod kątem specyficznych potrzeb konkretnej grupy docelowej. Tak kompleksowe podejście do zdiagnozowanych problemów płockich przedszkoli zapewni możliwość uczestnictwa dzieci z niepełnosprawnościami/deficytami w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Planowane działania:

  • realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej dla dzieci z Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 oraz z Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Płocku
  • doposażenie przedszkoli w sprzęt i materiały dydaktyczne
  • doskonalenie nauczycieli

Zakładane efekty:

  • zrealizowanie 1 projektu w którym zostaną sfinansowane koszty dodatkowych form wsparcia dla dzieci i szkoleń/kursów/studiów dla nauczycieli,
  • u 22 dzieci z niepełnosprawnościami po opuszczeniu programu nastąpi poprawa funkcjonowania w środowisku przedszkolnym,
  • u 77 dzieci z deficytami po opuszczeniu programu nastąpi poprawa funkcjonowania w środowisku przedszkolnym,
  • min. 35 nauczycielek uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje,
  • 2 przedszkola zostaną doposażone w sprzęt i pomoce specjalistyczne do prowadzenia zajęć/terapii z dziećmi z niepełnosprawnościami.

Biuro projektu:
Urząd Miasta Płocka,
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Budynek E, pok. 40 A
tel.: 024 367 17 69
e-mail: monika.czlapska@plock.eu

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:00, czwartek: 8:30-17:00, piątek: 8:30-15:00

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji