Przystąpienie do sporządzenia zmiany Płockiego Programu Rewitalizacji

Zgodnie z Uchwałą Nr 747/XLII/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2022 roku, w oparciu o sporządzoną ocenę aktualności Płockiego Programu Rewitalizacji, przystąpiliśmy do zmiany niniejszego programu.

Jeżeli chcą mieć Państwo dalszy wpływ na przebieg procesu rewitalizacji w naszym mieście, zapraszamy do włączenia się w prace nad aktualizacją tego dokumentu.

Wnioski i propozycje zmian do uwzględnienia w opracowywanej zmianie programu rewitalizacji można przekazać na piśmie w terminie do dnia 8 lipca 2022 roku w jednej z następujących form:

  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
  • za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP.

Na ich podstawie opracowany zostanie projekt programu rewitalizacji, który skierowany zostanie następnie do konsultacji społecznych.

Zgłoszenia projektów do ujęcia w Płockim Programie Rewitalizacji oraz aktualizacji projektów ujętych w Płockim Programie Rewitalizacji należy dokonywać zgodnie z przyjęta procedurą naboru dostępną w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.ump.pl/?show_cat=oe1gNaeL

Zakres opracowywanej zmiany Płockiego Programu Rewitalizacji nie obejmuje zmiany granic obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku oraz zmiany granic Specjalnej Strefy Rewitalizacji, ustanowionej Uchwałą Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 roku.

Do pobrania: