Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Płocka

Beneficjent: Gmina Miasto Płock
Wartość całkowita projektu – 196 401,00 PLN
Dofinansowanie: 131 225,25 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu
Termin realizacji projektu: 01.06.2016-30.09.2018

Cel główny projektu – poprawa funkcjonowania systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie miasta Płocka.

Cele szczegółowe:

  • Rozwój systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie miasta Płocka poprzez włączenie rozbudowanego systemu ostrzegania do systemu województwa mazowieckiego.
  • Poprawa zdolności adaptacji istniejącego systemu zarządzania zagrożeniami do aktualnych wymogów w obszarze możliwych do wystąpienia zagrożeń i sytuacji kryzysowych.
  • Podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie odczytywania i adekwatnego reagowania na emitowane sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze.
    Zakres projektu obejmuje działania związane z rozbudową istniejącego systemu ostrzegania o urządzenia sterowania i kontroli, urządzenia monitorujące oraz nowe punkty alarmowe z syrenami elektronicznymi wraz z kampanią informacyjną na temat upowszechniania zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń.


Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Płocka,
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Wydział Funduszy Europejskich
Zespół Projektów Inwestycyjnych
Budynek E, pok. 39
tel.: 024 367 17 24

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:00
czwartek: 8:30-17:00 | piątek: 8:30-15:00