Rozwój oferty kulturalno–edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

Beneficjent: Gmina Miasto Płock
Wartość całkowita projektu: 5 364 956,27 PLN
Wnioskowane dofinansowanie: 2 658 191,92 PLN – 70 % kosztów kwalifikowalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa  V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe.
Termin realizacji projektu: od 1.01.2017 r. do 31.01.2019 r.
Cel główny projektu: zwiększenie atrakcyjności i poprawa jakości oferty kulturalno – edukacyjnej Płocka.

Cele szczegółowe:

  • Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.
  • Poprawa warunków technicznych umożliwiających efektywne realizowanie misji kulturalnej i rozwijanie oferty kulturalno-edukacyjnej na terenie miasta Płocka.
  • Upowszechnianie kultury lokalnej poprzez zakup i wykorzystanie niezbędnego wyposażenia oraz realizację działań informacyjno-promocyjnych, niezbędnych do wdrożenia nowej oferty kulturalno-edukacyjnej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.
  • Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i kształtowanie postaw kulturalnych jako czynnika rozwoju społecznego.

Zakres projektu obejmuje prace budowlano-montażowe związane z adaptacją istniejącego budynku przy ul. Jakubowskiego w Płocku wraz z kompleksowym dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami budowlanymi, zakup wraz z montażem niezbędnych środków trwałych i wyposażenia służących działalności kulturalnej, działania informacyjno-promocyjne projektu.

Dane kontaktowe:
Urząd Miasta Płocka,
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Wydział Funduszy Europejskich
Zespół Projektów Inwestycyjnych
Budynek E, pok. 39
tel.: 024 367 17 24

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:00
czwartek: 8:30-17:00 | piątek: 8:30-15:00