Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka

Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka

Beneficjent: Gmina Miasto Płock
Wartość całkowita projektu – 96 506 769,53 PLN
Dofinansowanie: do 80 % kosztów kwalifikowalnych – 66 569 161,76 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.
Termin realizacji projektu: 01.01.2017 – 30.06.2019
Cel główny projektu – jest zwiększenie konkurencyjności Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka poprzez rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej.

Cele szczegółowe:

 • 1. Rozwój infrastruktury na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej.
 • 2. Wzrost poziomu bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury transportu miejskiego.
 • 3. Ograniczenie emisji generowanych przez transport.
 • 4. Tworzenie warunków dla rozwoju nowej kultury mobilności.
 • 5. Kreowanie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka jako atrakcyjnego pod względem gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

Zakres projektu obejmuje następujące zadania:

 • 1. Zakup niskoemisyjnego taboru – 25 szt. autobusów o napędzie hybrydowym;
 • 2. Infrastruktura transportu publicznego – zakup wraz z montażem 40 wiat przystankowych oraz wyposażenie 10 wiat zlokalizowanych na kluczowych ciągach komunikacyjnych w system dynamicznej informacji pasażerskiej, monitoring oraz system powiadamiania SOS;
 • 3. Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy cmentarzu komunalnym. Zgodnie z Polityką Parkingową miasta ta lokalizacja została określona jako parking typu „parkuj i jedź”. W ramach projektu wybudowane zostaną 223 nowe miejsca postojowe, w tym 30 dla osób niepełnosprawnych oraz 100 stanowisk dla rowerów. Zakres robót budowlanych obejmuje także oświetlenie, kanalizację deszczową, roboty branży drogowej oraz zagospodarowanie terenu i nasadzenia zieleni;
 • 4. Rozbudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku wraz ze ścieżką rowerową i niezbędną infrastrukturą  na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Długiej wraz z budową ronda w ul. Długiej.  Prace budowlane obejmują: przebudowę ulicy wraz ze skrzyżowaniami, przebudowę zjazdów i chodników, budowę i przebudowę oświetlenia, budowę sieci kanalizacyjnej, przebudowę kolizji, budowę ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego, przebudowę zatok autobusowych, montaż wiat przystankowych;
 • 5. Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w ciągu ulicy Tysiąclecia  i Mickiewicza.

W ramach projektu zaplanowano nadzór inwestorski i autorski.

Dane kontaktowe:
Urząd Miasta Płocka,
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Wydział Funduszy Europejskich
Zespół Projektów Inwestycyjnych
tel.: 24 367 17 24; 24 367 17 31; 24 367 16 06
Godziny pracy:
 • poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:30
 • czwartek: 8:30-17:30 | piątek: 8:30-15:30