Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku

Beneficjent: Gmina-Miasto Płock
Całkowita wartość projektu: 21 265 177,00 PLN
Wartość dofinansowania: 10 937 922,95 PLN – 85% kosztów kwalifikowalnych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie powierzchni terenów zielonych w mieście Płocku oraz poprawa jakości powietrza miejskiego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  1. Budowanie rozwiniętego i właściwie użytkowanego systemu zieleni miasta Płocka.
  2. Tworzenie warunków opartych na naturalnych zasobach środowiska, umożliwiających integrację społeczną i wzrost poczucia tożsamości mieszkańców.
  3. Budowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej umożliwiającej aktywny wypoczynek w zgodzie z naturą.
  4. Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju miasta Płocka.

ZAKRES PROJEKTU obejmuje:

Zadanie 1Przebudowa Alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do Alei w Płocku

Zadanie obejmuje uporządkowanie przestrzeni miejskiej i nadanie jej wypoczynkowo-rekreacyjnego charakteru. Dla zapewnienia tych funkcji planuje się nasadzenie różnego rodzaju roślinności. tj.: drzewa, krzewy, roślinność okrywową, byliny oraz łąki kwietne, trawniki. Zaplanowano wykonanie elementów małej architektury takich jak: kaskada wodna, ławki, kosze na śmieci, psie stacje, karmniki, poidła i budki dla ptaków, stojaki na rowery oraz oświetlenie terenu.

Zadanie 2Zagospodarowanie Placu Dąbrowskiego przy Wieży Ciśnień w Płocku

Zadanie obejmuje zagospodarowanie pasa zielonego w obrębie pl. Dąbrowskiego i nadanie mu funkcji zielonego skweru poprzez wyznaczenie nowego szpaleru drzew w sposób umożliwiający wyeksponowanie odrestaurowanej Wieży Ciśnień.

Zadanie 3Zagospodarowanie terenu przy ul. Hermana w Płocku

Zadanie dotyczy zagospodarowania terenu po zdegradowanym boisku sportowym na nowy teren zielony. Kluczowy element projektu stanowi zagospodarowanie terenu zielenią parkową wraz z systemem nawodnienia. Powstaną alejki parkowe, ścieżki piesze o nawierzchni żwirowej oraz ciągi komunikacyjne o nawierzchni ażurowej.W ramach zadania planuje się wykonanie fontanny, placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej, elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci, leżaki drewniane profilowane) oraz także oświetlenia terenu.

Zadanie 4 Zagospodarowanie Placu Mościckiego w Płocku

Zadanie obejmuje utworzenie nowego terenu zielonego. Planuje się zastosowanie różnego rodzaju roślinności: drzew, krzewów, roślinności okrywowej, bylin i traw.; powstaną alejki i ciągi spacerowe. Dla zapewnienia prawidłowej wegetacji roślin przewidziano system nawodnienia. Planuje się także wykonanie elementów małej architektury takich jak: ławki, siedziska, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stojaki rowerowe, budki lęgowe dla ptaków, stoły do gier, plac zabaw wraz z wyposażeniem. Zadanie obejmuje także działania związane z budową ścieżki rowerowej, oświetleniem terenu oraz wykonaniem toalety publicznej.

W ramach projektu przewidziano nadzór inwestorski, autorski i archeologiczny oraz działania o charakterze informacyjno-promocyjnym.

Projekt będzie realizowany do 31.12.2020 roku.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Gmina Miasto Płock, jako Beneficjent i strona umowy o dofinansowanie projektu pn.:”Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku”, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia ww. opisanych sytuacji możliwe jest za pomocą opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego, które można znaleźć pod następującym adresem:

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci