Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 września 2022 r.
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Płocku pismem z dnia 11 maja 2022 r. (znak: PPIS/ZNS/4500/9/EJ/2421/2022) oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 9 września 2022 r. (znak: WOOŚ-III. 410.322.2022.JDR), zgodnie z art. 48 ust. 1 i 4 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy

informuję
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla projektu
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Orlen-Wschód” w Płocku

sporządzanego na podstawie Uchwały Nr 696/XL/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2022 r., zmienionej Uchwałą Nr 759/XLIII/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2022 r. Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia właściwych organów zawarte są w załącznikach do niniejszego obwieszczenia.

Załączniki: