Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

Wyłożenie do publicznego wglądu mpzp NSZ

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 23 stycznia 2023 r.
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 452/XXVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
od dnia 8 lutego 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej, na stanowisku Nr 7 i 8, w godzinach od 8:00 do 14:30, w czwartki od 9:00 – 17:00.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://nowybip.plock.eu/ zakładka: Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia, zakładka: Planowanie przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 lutego 2023 r. o godzinie 16:00 w pokoju Nr 206 na II piętrze.
Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2023 r. z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby. Uwagi można wnosić:
• w formie papierowej, bezpośrednio w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 7 i Nr 8 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
• w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: wrm@plock.eu
• z wykorzystaniem formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: https://nowybip.plock.eu/sprawa/MRYCTIuy
W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 15 marca 2023 r. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.
Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Informacja o sposobie rozpatrzenia uwag zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka pod adresem: https://nowy.plock.eu/miejscowe-plany-w-opracowaniu/ Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.

Tekst planu / Rysunek planu

Tekst prognozy oddziaływania na środowisko

Zał. nr 1 – oświadczenie autora / Zał. nr 2 – mapa poglądowa / Zał. nr 3 – Mapa z rozmieszczeniem gatunków

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia uwagi zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt);
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pozostawieniem uwagi bez rozpoznania.